1.
Een vakmanschaproute of beroepsroute wordt aangeboden als één programmatisch geheel voor de leerlingen op de locaties van de school en de instelling.
2.
Bij de inrichting van het programmatisch geheel kan, afhankelijk van de leerweg in het vmbo die onderdeel uitmaakt van de experimentele leerroute, worden afgeweken van de artikelen 10, zevende lid, onderdelen a en b, 10b, zesde lid, en zevende lid, onderdeel a, en 10d, zevende lid, onderdelen a, b en c, van de WVO.
3.
De school of instelling waar de leerling is ingeschreven, is gedurende de experimentele leerroute verantwoordelijk voor die leerling en het vervullen van de bijbehorende wettelijke verplichtingen, met uitzondering van in ieder geval de volgende situaties:
a. het afleggen van een examen bij of het verkrijgen van een diploma van de andere onderwijsinstelling,
b. het volgen van onderwijs, verzorgd door de andere onderwijsinstelling op de locatie van die instelling.
4.
Bij de toepassing van artikel 8.1.3 van de WEB is in elk geval vastgelegd:
a. het onderwijsprogramma van de vakmanschaproute of beroepsroute met het daarbij behorende aantal uren onderwijstijd, en
b. de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de terugvaloptie, bedoeld in artikel 11.
5.
Ten aanzien van de in dit experiment deelnemende leerlingen jonger dan 16 jaar wordt onderwijs verzorgd met inachtneming van de volgende vereisten:
a. het onderwijs wordt ingericht volgens het onderwijsprogramma, bedoeld in artikel 6a, en
b. de beroepspraktijkvorming, bedoeld in de artikelen 7.2.8 en 7.2.9 van de WEB, omvat uitsluitend het verrichten van lichte arbeid van geschikte aard.
6.
Resultaten door de leerling behaald onder de verantwoordelijkheid van het andere bevoegd gezag dan de school of instelling waar de leerling is ingeschreven, worden verwerkt op een wijze die aansluit bij de verwerking van resultaten op de school of instelling van het verantwoordelijke bevoegd gezag.
7.
In aanvulling op artikelen 10, 10b en 10d van de WVO en artikel 7.2.7 van de WEB ontvangt de leerling gedurende het experiment adequate loopbaanoriëntatie en begeleiding.
8.
Als extra vak als bedoeld in de artikelen 10, zevende lid, 10b, negende lid, onderdeel d, en 10d, zevende lid, van de WVO kan de technologieroute het vak informatietechnologie omvatten.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Inhoud experimenten, doel en reikwijdte
Artikel 3. Deelname
Artikel 4. De samenwerkingsovereenkomst
Artikel 5. Inrichting doorlopende leerroutes
Artikel 6. Norm studieduur experimentele leerroute
Artikel 6a. Norm onderwijsprogramma BOL
Artikel 6b. Norm onderwijsprogramma BBL
Artikel 7. Examen en diploma’s vakmanschaproute
Artikel 8. Examen en diploma’s beroepsroute
Artikel 9. Inschrijving
Artikel 10. Bekostiging
Artikel 11. Terugvaloptie
Artikel 12. Aanduiding experiment in het maatschappelijk verkeer
Artikel 13. Intrekken goedkeuring
Artikel 14. Monitoring
Artikel 15. Duur experimenten
Artikel 16. Evaluatie
Artikel 16a. Tijdelijke uitslagregeling vanwege overgangsperiode rekentoets
Artikel 17. Inwerkingtreding
Artikel 18. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht