1.
Het bevoegd gezag kan uitsluitend voor wat betreft een vakmanschaproute die opleidt tot een diploma basisberoepsopleiding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1, in afwijking van de artikelen 23, eerste lid, onderdelen b en c, en 24, eerste lid, onderdelen b en c, van het Eindexamenbesluit VO, besluiten vakken uit het sectordeel, bedoeld in artikel 10b, zesde lid, en het afdelingsvak, intrasectoraal of intersectoraal programma, geen onderdeel te laten zijn van het eindexamen.
2.
In afwijking van artikel 37, tweede en derde lid, en artikel 46, vierde en vijfde lid, van het Eindexamenbesluit VO wordt ten minste het gemeenschappelijk deel van het eindexamen, bedoeld in artikelen 23 en 24 van het Eindexamenbesluit VO afgerond:
a. voordat het examen van de basisberoepsopleiding is afgerond, en
b. uiterlijk in het derde leerjaar van de vakmanschaproute die opleidt tot een diploma basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1.
3.
Onverminderd artikel 17 van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB, kan de kandidaat die niet is geslaagd voor het eindexamen vmbo in de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg, bedoeld in artikelen 23, 24 en 49 van het Eindexamenbesluit VO, binnen de vakmanschaproute de basisberoepsopleiding alleen met goed gevolg afronden indien:
a. het gekozen kunstvak en lichamelijke opvoeding zijn beoordeeld als «voldoende» of «goed», en voor het schoolexamen voor het vak maatschappijleer als eindcijfer 6 is behaald, en
b. hij voor het eindexamen in:
1°. de vakken Nederlandse taal en Engelse taal het eindcijfer 5 of meer en het eindcijfer 6 of meer heeft behaald en hij voor de rekentoets het eindcijfer 6 of meer heeft behaald, of voor
2°. de rekentoets als eindcijfer 5 heeft behaald en voor zowel de vakken Nederlandse taal en Engelse taal als eindcijfer 6 of meer heeft behaald.
4.
Het bevoegd gezag reikt de leerling in elk geval een cijferlijst uit wanneer de kandidaat de rekentoets of een examen in een vak met goed gevolg heeft afgelegd. Een cijferlijst wordt verstrekt indien artikel 11 van toepassing is.
5.
Leerlingen die het examen van de basisberoepsopleiding die onderdeel uitmaakt van de vakmanschaproute met goed gevolg afsluiten, ontvangen:
a. een diploma van de basisberoepsopleiding als bedoeld in artikel 7.4.6 van de WEB; en
b. indien het vierde lid van toepassing is: een cijferlijst van de vakken en de rekentoets waarin de leerling examen vmbo heeft gedaan.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Inhoud experimenten, doel en reikwijdte
Artikel 3. Deelname
Artikel 4. De samenwerkingsovereenkomst
Artikel 5. Inrichting doorlopende leerroutes
Artikel 6. Norm studieduur experimentele leerroute
Artikel 6a. Norm onderwijsprogramma BOL
Artikel 6b. Norm onderwijsprogramma BBL
Artikel 7. Examen en diploma’s vakmanschaproute
Artikel 8. Examen en diploma’s beroepsroute
Artikel 9. Inschrijving
Artikel 10. Bekostiging
Artikel 11. Terugvaloptie
Artikel 12. Aanduiding experiment in het maatschappelijk verkeer
Artikel 13. Intrekken goedkeuring
Artikel 14. Monitoring
Artikel 15. Duur experimenten
Artikel 16. Evaluatie
Artikel 16a. Tijdelijke uitslagregeling vanwege overgangsperiode rekentoets
Artikel 17. Inwerkingtreding
Artikel 18. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht