Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit Faunafonds

Uitgebreide informatie
Besluit van 25 juni 2002, houdende voorzieningen met betrekking tot het Faunafonds (Besluit Faunafonds)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 11 januari 2002, nr. TRCJZ/2002/135, Directie Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 83, eerste lid, onderdeel a, 95 en 96, tweede lid, van de Flora- en faunawet;
De Raad van State gehoord (advies van 18 maart 2002, nr. W11.02.0023/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 juni 2002, no. TRCJZ/2002/4290, Directie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
wet: Flora- en faunawet .
Artikel 2
Als soorten, bedoeld in artikel 83, eerste lid, onderdeel a, van de wet, worden aangewezen de beschermde inheemse diersoorten genoemd in artikel 4, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet.
Artikel 3
De ingevolge artikel 94, eerste lid, van de wet te heffen bijdrage voor de afgifte van een jachtakte ten behoeve van het Faunafonds wordt door tussenkomst van de korpschef aan Onze Minister voldaan.
Artikel 4
De bijdragen, bedoeld in artikel 3, worden met inachtneming van door of vanwege Onze Minister te geven aanwijzingen maandelijks verantwoord door storting of overschrijving op de concernrekening van de directie Financieel-Economische Zaken van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Artikel 5
De bijdragen, bedoeld in artikel 3, alsmede de bijdragen die Onze Minister ten behoeve van het Faunafonds ontvangt voor de afgifte van een valkeniersakte of kooikersakte, worden maandelijks ter beschikking gesteld aan het Faunafonds.
Artikel 6
De door gedeputeerde staten van de provincies jaarlijks aan het Faunafonds te verlenen bijdrage is gelijk aan de totale uitgaven van het Faunafonds met betrekking tot de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 83, eerste en tweede lid, van de wet.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2002.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Faunafonds.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 25 juni 2002
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de achtentwintigste juni 2002
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht