Besluit gegevensverstrekking ongebruikelijke transacties BES
Artikel 1
Uit het register van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties kunnen gegevens of inlichtingen worden versterkt aan van overheidswege aangewezen meldpunten in of buiten het Koninkrijk die een vergelijkbare taak hebben als het Meldpunt en die eveneens de bevoegdheid hebben tot uitwisseling van gegevens of inlichtingen aan het Meldpunt.
Artikel 2
Voor de gegevensuitwisseling met meldpunten binnen het Koninkrijk, wordt tussen de bij de uitwisseling betrokken meldpunten een overeenkomst tot stand gebracht, waarin nadere voorwaarden en bepalingen worden opgenomen met het oog op een behoorlijke gegevensuitwisseling.
Artikel 3
De gegevens of inlichtingen, bedoeld in artikel 1, worden niet verstrekt indien naar het oordeel van de beheerder van het register, bedoeld in artikel 4 van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsmede het rechtmatig gebruik van de verstrekte gegevens, niet is gewaarborgd.
1.
De gegevens of inlichtingen worden steeds verstrekt onder de algemene voorwaarden dat:
a. deze slechts zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt;
b. de verstrekte gegevens of inlichtingen in het ontvangende land niet kunnen dienen als grondslag voor of ten behoeve van een opsporingsonderzoek of een vervolging wegens verdenking van, of bewijs ter zake van een telastelegging wegens het witwassen van geld of een daaraan ten grondslag liggend misdrijf door de instelling die deze gegevens of inlichtingen heeft verstrekt dan wel de persoon, werkzaam voor die instelling;
c. de bescherming ingevolge artikel 15 van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES ook in het ontvangende land geboden wordt.
2.
De beheerder van het register, bedoeld in artikel 4 van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES, kan op verzoek van een buitenlands meldpunt toestemmen in gebruik voor een ander doel, mits de bevoegde justitiële autoriteiten van beide landen instemmen met een dergelijk verzoek.
Artikel 5
Gegevens worden slechts verstrekt, indien dit onvermijdelijk is, met het oog op een juiste beantwoording van de door een buitenlands meldpunt gestelde vraag. Daarbij wordt een aanduiding omtrent de betrouwbaarheid van het gegeven vermeld.
a. de identiteit van degene ten behoeve van wie de transactie wordt uitgevoerd, voor zover deze informatie beschikbaar is;
b. de omvang, bestemming en herkomst van de bij de transactie betrokken gelden, edele metalen of andere waarden;
c. een omschrijving van de bij de transactie betrokken zaken van grote waarde.
1.
Een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie wordt onverwijld gemeld aan het Meldpunt nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden.
2.
Het Meldpunt bepaalt de wijze waarop een melding als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties moet worden gedaan, of gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van die wet moeten worden verstrekt.
1.
Het boetebedrag voor overtreding van het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen bedoeld in, dan wel voortvloeiende uit artikel 11, eerste en tweede lid, 12, tweede lid, of 13 van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES bedraagt USD 250.000.
2.
Het boetebedrag voor overtreding van artikel 11, derde lid, 15a, of 21 van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES bedraagt USD 50.000.
3.
De toezichthouder kan het boetebedrag matigen.
1.
Voor het verwerken van gegevens met het oog op het doel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES, kunnen worden geautoriseerd de personen die betrokken zijn bij het bewerken en analyseren van gegevens over ongebruikelijke transacties.
2.
De autorisaties kunnen, namens de verantwoordelijke, worden verstrekt door het hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.
Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gegevensverstrekking ongebruikelijke transacties BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht