Let op. Deze wet is vervallen op 2 april 2012. U leest nu de tekst die gold op 1 april 2012.

Besluit gegevensverwerking classificatie, slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2006

Uitgebreide informatie
Besluit van de voorzitter namens het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 14 juni 2006 houdende nadere voorschriften ten aanzien van het classificatiesysteem, het weegwerktuig en het classificatieapparaat ten behoeve van de indeling en weging van slachtvarkens (Besluit gegevensverwerking classificatie, slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2006)
De voorzitter namens het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 4, derde lid, van de Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2003 en de Verordening slachting en weging slachtvarkens 2003;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt overgenomen de terminologie van de Verordening slachting en weging slachtvarkens 2003 en de Verordening classificatie slachtvarkens 2003 .
Artikel 2
De classificatie dient uitgevoerd te worden met behulp van het "Nyquist varkensclassificatiesysteem II", als omschreven in de systeembeschrijving d.d. 18 juli 1995 en eventuele latere aanpassingen van deze systeembeschrijving.
Artikel 3
Onder weegwerktuig in de Verordening slachting en weging slachtvarkens 2003 en de Verordening classificatie slachtvarkens 2003 wordt verstaan het weegwerktuig met inbegrip van de daaraan gekoppelde apparatuur welke functies van het weegwerktuig uitvoert.
Artikel 4
Ter bepaling van het percentage mager vlees dient gebruik gemaakt te worden van het classificatieapparaat als bepaald in artikel 1, sub a), van beschikking 2005/627/EG van de Commissie van 26 augustus 2005 tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in Nederland (PbEG L 224).
Artikel 5
Het Uitvoeringsbesluit gegevensverwerking classificatie, slachting en weging slachtvarkens 1987 wordt ingetrokken.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gegevensverwerking classificatie, slachting en weging slachtvarkens (PVV) 2006.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2006.
3.
Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 14 juni 2006
namens het bestuur,
voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht