Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit geluidproduktie motorvoertuigen

Uitgebreide informatie
Artikel 15
Het in de artikelen 2 en 3 genoemde verbod om in te voeren, in voorraad te hebben, te koop aan te bieden, af te leveren of te vervoeren, geldt niet voor motorvoertuigen die in Nederland voor het gebruik op de weg waren toegelaten vóór de inwerkingtreding van dit besluit voor de betrokken motorvoertuigen.
Artikel 16
Motorvoertuigen als bedoeld in artikel 15 waarvoor een goedkeuring is verkregen op grond van een keuring, waarbij het motorvoertuig bleek te voldoen aan keuringsvoorschriften die naar het oordeel van Onze Ministers gelijkwaardig zijn aan de keuringsvoorschriften voor het desbetreffende type motorvoertuig, geldende krachtens artikel 7, worden gelijkgesteld met motorvoertuigen, behorende tot een type als bedoeld in de artikelen 2 en 3.
Artikel 17
Het in artikel 3, onder b, gestelde verbod is tot 17 juni 1999 niet van toepassing op motorvoertuigen die behoren tot een type dat blijkens een certificaat als bedoeld in artikel 3 van richtlijn nr. 78/1015/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 november 1978 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorrijwielen (PbEG L 349) voldoet aan de voorschriften van die richtlijn.
Artikel 19
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit geluidproduktie motorvoertuigen.
1.
Dit besluit treedt, behalve voor wat betreft motorvoertuigen bedoeld in het tweede lid, in werking met ingang van 1 februari 1982, met uitzondering van de artikelen 4, en 15, vierde lid, die in werking treden op 1 maart 1982.
2.
Dit besluit treedt voor wat betreft motorvoertuigen op ten minste vier wielen, ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, met een motorvermogen van ten minste 147 kW, in werking met ingang van 1 april 1982, met uitzondering van de artikelen 4, en 15, vierde lid, die in werking treden op 1 mei 1982.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Verbodsbepalingen
+ Hoofdstuk III. Typekeuring
+ Hoofdstuk IV. Beroep
+ Hoofdstuk V. Keuringsreglement
+ Hoofdstuk VI. Wijziging keuringsvoorschriften
- Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht