Besluit van 12 mei 2014, houdende vaststelling van een grenswaarde voor de geluidsbelasting binnen en buiten de geluidszones rond luchtvaartterreinen in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba alsmede de vaststelling van ruimtelijke beperkingen binnen de geluidszones van deze luchtvaartterreinen (Besluit geluidsbelasting luchtvaartterreinen BES)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 16 juli 2013, nr. IENM/BSK-2013/83546, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 33, tweede lid, onderdelen a en b, van de Luchtvaartwet BES;
De afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 23 augustus 2013, nr. W14.13.0229/IV);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 8 mei 2014, nr. IENM/BSK-2013/201681, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
bedrijfswoning: woning in of bij een gebouw of op of bij een terrein slechts bestemd voor het huishouden van een persoon wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of terrein, noodzakelijk is;
geluidsgevoelig gebouw: gebouw met een onderwijs- of gezondheidszorgfunctie;
geluidszone: geluidszone als bedoeld in artikel 33, eerste lid, van de Luchtvaartwet BES;
L den : geluidsbelasting van luchtvaartuigen uitgedrukt in dB(A) L den en berekend op de wijze bedoeld in artikel 33, derde lid, van de Luchtvaartwet BES;
woning: gebouw, niet zijnde een bedrijfswoning, dat geheel of gedeeltelijk voor bewoning is bestemd.
1.
De grenswaarde voor de toegelaten geluidsbelasting, bedoeld in artikel 33, tweede lid, onderdeel a, van de Luchtvaartwet BES, is 56 dB(A) L den .
2.
Ter bepaling van de toelaatbaarheid van bepaalde bestemmingen op gronden gelegen binnen de geluidszone, is de maximale waarde van geluidsbelasting, bedoeld in artikel 33, tweede lid, onderdeel b, van de Luchtvaartwet BES, 70 dB(A) L den .
1.
In het gebied dat gelegen is binnen de contour van 70 dB(A) L den is nieuwbouw van een woning en een geluidsgevoelig gebouw niet toegestaan en worden woningen en geluidsgevoelige gebouwen aan hun bestemming onttrokken.
2.
Beëindiging van bestaand gebruik van een woning gelegen in het gebied, bedoeld in het eerste lid, kan niet worden gevergd.
3.
Van bestaand gebruik als bedoeld in het tweede lid is sprake indien op de dag voor inwerkingtreding van de aanwijzing van het luchtvaartterrein:
a. een woning rechtmatig aanwezig was en voor bewoning werd gebruikt,
of
b. een bouwvergunning is verleend voor een woning op de desbetreffende plaats, mits binnen zes maanden na die datum een begin met de werkzaamheden is gemaakt.
4.
Ten aanzien van degene die op de datum van inwerkingtreding van de aanwijzing van het luchtvaartterrein rechtmatige gebruiker is van een woning bedoeld in het eerste lid, kan indien sprake is van bestaand gebruik, beëindiging van dit gebruik niet worden gevergd.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit geluidsbelasting luchtvaartterreinen BES.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Wassenaar, 12 mei 2014
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
Uitgegeven de zeventiende juni 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht