Besluit gezinsvoogdij-instelling Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Artikel 1
In dit landsbesluit wordt verstaan onder:
a. minister: Onze Minister voor Jeugd en Gezin;
b. instelling: de op één van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba gevestigde rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging of stichting, wier statuten of reglementen de begeleiding van gezinsvoogden en vrij patroons in het bijzonder ten doel stellen, voor zover het bestuur van zodanige vereniging of stichting schriftelijk een bereidverklaring overeenkomstig artikel 2 van dit besluit heeft afgelegd en deze door de minister is aanvaard.
1.
In de bereidverklaring bedoeld in artikel 1 wordt opgenomen dat de instelling zich onderwerpt aan de bepalingen van dit besluit, alsmede aan de bepalingen die ter uitvoering van dit besluit zijn of zullen worden gegeven. De bereidverklaring wordt voor onbepaalde tijd afgelegd en is vrij van zegel.
2.
De bereidverklaring wordt, onder overlegging van de statuten of reglementen, en onder opgave van de samenstelling van het bestuur van de instelling, ingediend bij de minister.
3.
De bereidverklaring, zomede haar aanvaarding, is schriftelijk opzegbaar met inachtneming van een termijn van zes maanden.
Artikel 3
Voor elk openbaar lichaam wordt door de minister bij voorkeur de bereidverklaring van slechts één instelling aanvaard.
1.
Aanvaarding van de bereidverklaring geschiedt voor onbepaalde tijd.
2.
Indien en zolang de instelling niet aan alle wettelijke vereisten voldoet, kan de aanvaarding niet, dan wel voor een bepaalde tijd geschieden.
3.
De beschikking tot aanvaarding vermeldt de naam en de zetel van de instelling, alsmede het openbaar lichaam waarover de werkzaamheden van de instelling zich uitstrekt.
4.
De minister kan aan de aanvaarding voorwaarden verbinden.
5.
De minister kan de aanvaarding bij met redenen omklede beschikking intrekken, indien:
a. de instelling zich niet houdt aan de bepalingen van de bereidverklaring;
b. de instelling de aan de aanvaarding verbonden voorwaarden niet nakomt;
c. de instelling niet meer voldoet aan het bij of krachtens wettelijk voorschrift bepaalde;
d. aan de activiteiten van de instelling naar het oordeel van de minister geen behoefte meer bestaat.
1.
De instelling dient zodanig te zijn toegerust dat een doeltreffende uitoefening van haar taak is verzekerd.
2.
Zij dient in voldoende mate te beschikken over personeel dat van goed zedelijk gedragmoet zijn, hetgeen dient te blijken uit een overgelegde verklaring van de procureur-generaal dat tegen indienstneming geen justitiële bezwaren bestaan.
3.
Het personeel moet door opleiding, deskundigheid en persoonlijke geschiktheid voldoende bekwaam zijn voor de hem opgedragen taken.
Artikel 6
De instelling geeft van elke voorgenomen wijziging van haar statuten, stichtingsbrieven of reglementen zo spoedig mogelijk kennis aan de minister. Insgelijks geeft de instelling kennis aan de minister van wijzigingen in de samenstelling van haar bestuur en haar personeel.
1.
De instelling legt van elk in behandeling zijnd geval een dossier aan, waarin in elk geval aantekening wordt gehouden van alle bijzondere voorvallen, de betrokken minderjarige of zijn omgeving betreffende, en waarin bescheiden omtrent de betrokken minderjarige worden opgeborgen.
2.
In het dossier kunnen bescheiden omtrent minderjarigen uit een zelfde gezin worden opgeborgen.
1.
De instelling bevordert dat een voldoend aantal personen in staat en bereid is als gezinsvoogd of als vrij patroon op te treden.
2.
Zij houdt een register bij, waarin ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde personen de van belang zijnde gegevens worden aangetekend.
1.
De instelling draagt zorg voor dagelijkse leiding, raad en bijstand aan personen die als gezinsvoogd of als vrij patroon optreden.
2.
Zij maakt daarbij van deskundige hulp gebruik, voor zoveel deze nodig is.
Artikel 10
De instelling ziet toe op en bevordert een doelmatige en geregelde rapportage van de door haar geregistreerde gezinsvoogden en vrij patroons, en houdt door tussenkomst van het bij haar in dienst zijnde personeel met hun een geregeld contact.
Artikel 11
De instelling brengt jaarlijks vóór 1 april de minister een verslag uit over haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar.
Artikel 12
De instelling voldoet aan verzoeken van de rechter in eerste aanleg een persoon aan te wijzen die voor benoeming tot gezinsvoogd in aanmerking komt.
Artikel 13
De instelling voldoet aan verzoeken van de rechter in eerste aanleg om advies bij de benoeming van een gezinsvoogd, om inlichtingen tijdens de duur van de ondertoezichtstelling en bij opheffing of verlenging daarvan en om medewerking bij het uitoefenen van de leiding van het toezicht.
1.
De vrij patroon is belast met preventieve hulpverlening aan het gezin en de minderjarige om een ondertoezichtstelling te vermijden en tevens met de begeleiding van het gezin en de minderjarige na opheffing door de rechter in eerste aanleg van de ondertoezichtstelling.
2.
De vrij patroon is verantwoording schuldig aan de instelling die hem aanwijst.
3.
De instelling verstrekt desgevraagd aan de rechter in eerste aanleg inlichtingen omtrent de begeleiding van in vrij patronaat genomen minderjarigen en omtrent de resultaten daarvan.
1.
De instelling draagt zorg voor een nauwkeurige, gespecificeerde financiële administratie.
2.
Bij landsbesluit kunnen regels omtrent de inrichting van de administratie worden gegeven.
3.
De instelling draagt de contrôle over de administratie en over de financiële jaarstukken op aan een registeraccountant.
4.
De minister kan de administratie te allen tijde doen nazien.
1.
De minister kan aan een instelling, wiens bereidverklaring op de voet van artikel 4 is aanvaard, op verzoek een jaarlijkse financiële bijdrage ter tegemoetkoming in de noodzakelijke kosten van de uitoefening van haar taak toekennen.
2.
De instelling legt bij haar verzoekschrift over een begroting van de te verwachten baten en lasten, alsmede een accountantsrapport, bevattende een overzicht van de financiële resultaten van het afgelopen kalenderjaar en een balans naar de vermogenstoestand op de laatste dag van dat kalenderjaar, voorzien van de nodige toelichtingen en specificaties.
3.
Het verzoekschrift wordt jaarlijks voor 1 maart door tussenkomst van de Directeur van het Departement van Financiën ingediend bij de minister.
4.
De Directeur van het Departement van Financiën doet het verzoekschrift en de daarbij overgelegde stukken, vergezeld van zijn advies, toekomen aan de minister.
5.
Ter beoordeling van het verzoek is de instelling verplicht alle door of namens de minister verlangde inlichtingen te verstrekken.
1.
In afwachting van het definitief vast te stellen bedrag dat de instelling zal kunnen worden toegekend, kan de minister de Directeur van het Departement van Financiën machtigen om bij wijze van voorschot een door hem goed te keuren bedrag betaalbaar te stellen aan de instelling.
2.
Het voorschot wordt uitgekeerd in vier gelijke termijnen, elk vervallende op de eerste werkdag van elk kalenderkwartaal.
1.
De besteding van de bij wijze van voorschot uitgekeerde bedragen zal ten minste éénmaal per kalenderjaar door de Landsaccountantsdienst worden gecontroleerd.
2.
De definitief aan de instelling toe te kennen financiële bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van het door de Algemene Rekenkamer naar aanleiding van het in het eerste lid bedoelde controle uit te brengen rapport.
3.
Na definitieve vaststelling van het bedrag aan financiële bijdrage, wordt dit, onder aftrek van de reeds bij wijze van voorschot uitgekeerde bedragen, aan de instelling uitgekeerd. Ingeval de reeds bij wijze van voorschot uitgekeerde bedragen de definitief vastgestelde bijdrage overschrijdt, is de instelling verplicht het aldus teveel ontvangene terug te storten in de Staatskas.
1.
Het toezicht op de naleving van het bij of krachtens dit landsbesluit bepaalde berust bij de minister.
2.
De instelling is verplicht contrôle vanwege de minister op de naleving van het bij of krachtens dit besluit bepaalde toe te laten. De instelling verstrekt in het bijzonder alle door of namens de minister verlangde inlichtingen.
Artikel 20
Artikel 15 van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 16de september 1970, ter uitvoering van artikel 789, derde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de Nederlandse Antillen, P.B.1970, no.110, zoals gewijzigd, vervalt.
Artikel 21
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het Publicatieblad, waarin het geplaatst is.
Artikel 22
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gezinsvoogdij-instelling Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht