Besluit van 10 juni 2010, houdende vaststelling van de grenzen van de exclusieve economische zone van het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden (Besluit grenzen Caribische exclusieve economische zone)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 9 april 2010, nr. DJZ-IR 2010-034;
Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone;
De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 12 mei 2006, nr. W02.10.0140/II/K);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 21 mei 2010, nr. DJZ-IR 2010-113;
De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Onverminderd artikel 2 wordt de buitengrens van de exclusieve economische zone van het Koninkrijk voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba gevormd door de lijn, waarvan elk punt gelegen is op een afstand van tweehonderd zeemijlen, zijnde 370 kilometer en 400 meter, gemeten zeewaarts vanaf de basislijnen vanaf welke de breedte van de territoriale zee wordt gemeten.
1.
Waar een grens met andere Staten is overeengekomen welke geheel of ten dele landwaarts ligt van de lijn, bedoeld in artikel 1, is deze grenslijn de buitengrens van de exclusieve economische zone.
2.
Waar nog geen grenslijn met andere Staten is overeengekomen en de lijn, bedoeld in artikel 1, verder weg ligt van de basislijnen dan de middellijn, waarvan elk punt even ver verwijderd is van de dichtstbij gelegen punten van de basislijnen vanaf welke de breedte van de territoriale zee van elk der twee Staten wordt gemeten, is de buitengrens van de exclusieve economische zone deze middellijn.
Artikel 3
[Wijzigt dit besluit.]
1.
De Rijkswet instelling exclusieve economische zone treedt voor Aruba en de Nederlandse Antillen in werking op het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit grenzen Caribische exclusieve economische zone.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 10 juni 2010
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Uitgegeven de dertiende juli 2010
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht