Let op. Deze wet is vervallen op 28 maart 2018. U leest nu de tekst die gold op 27 maart 2018.

Besluit heffing bestrijding dierziekten

Uitgebreide informatie
Besluit van 16 oktober 2014, houdende regels ter zake van heffingen in verband met de gezondheidszorg voor dieren (Besluit heffing bestrijding dierziekten)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 17 juni 2014, nr. WJZ / 14094877;
Gelet op de artikelen 91c, 91h, eerste lid, 91i, eerste lid, 92, eerste lid, en 92a, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 juli 2014, nr. W15.14.0198/IV en W15.14.0197/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 15 oktober 2014, nr. WJZ / 14125286;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
algemene bestrijdingskosten: andere bestrijdingskosten dan voor de bestrijding van zoönotische salmonella;
eendagskuiken: kuiken, jonger dan 72 uur;
grootmoederdier: vrouwelijk dier van ten minste 20 weken oud, gehouden voor de productie van broedeieren ter verkrijging van moederdieren;
legkip: kip van ten minste 18 weken oud, gehouden voor de productie van andere eieren dan broedeieren;
legras: ras van pluimvee, bestemd voor de productie van eieren;
moederdier: kip of kalkoen van ten minste 20 weken respectievelijk 28 weken oud, gehouden voor de productie van broedeieren ter verkrijging van dieren die worden gehouden voor de productie van vlees of eieren;
persoon: natuurlijke persoon of rechtspersoon of samenwerkingsverband van natuurlijke personen of rechtspersonen;
vaccinbroedei: ei van pluimvee dat zich in een broedmachine bevindt om te worden afgeleverd aan de farmaceutische industrie, dan wel bestemd is om voor dit doel in een broedmachine te worden ingelegd;
Verordening (EG) nr. 834/2007: Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (PbEU 2007, L 189);
Verordening (EG) nr. 589/2008: Verordening (EG) nr. 589/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor eieren (PbEU 2008, L 163);
vleeskalkoen: kalkoen, direct bestemd voor de productie van vlees;
vleeskuiken: kip, direct bestemd voor de productie van vlees;
vleesras: ras van pluimvee dat bestemd is voor de productie van vlees;
Artikel 2. Diergezondheidsheffing
Onder de naam diergezondheidsheffing worden heffingen geheven.
1.
De diergezondheidsheffing wordt geheven ter zake van het houden op een bedrijf van:
a. kippen;
b. kalkoenen;
c. eenden;
d. schapen;
e. geiten, of
f. runderen.
2.
In afwijking van het eerste lid wordt de diergezondheidsheffing niet geheven ter zake van het houden van:
a. minder dan 250 kippen;
b. minder dan 250 kalkoenen;
c. minder dan 250 eenden;
d. minder dan 26 schapen, of
e. minder dan 26 geiten.
1.
De hoogte van de heffing ter zake van het houden van eendagskuikens van kippen, behorende tot een vleesras, bedraagt:
a. per eendagskuiken, bestemd om te worden gehouden voor de productie van broedeieren:
1°. € 0,008770 voor algemene bestrijdingskosten,
2°. € 0,007667 voor de bestrijding van zoönotische salmonella;
b. per eendagskuiken, bestemd om te worden gehouden voor de productie van vlees:
1°. € 0,005481 voor algemene bestrijdingskosten,
2°. € 0,004792 voor de bestrijding van zoönotische salmonella.
2.
De hoogte van de heffing ter zake van het houden van kippen, ouder dan 72 uur maar niet ouder dan 19 weken, behorende tot een vleesras en bestemd om te worden opgefokt tot moederdier of grootmoederdier, bedraagt:
a. per kip, bestemd om te worden opgefokt tot moederdier:
1°. € 0,040031 voor algemene bestrijdingskosten,
2°. € 0,034997 voor de bestrijding van zoönotische salmonella;
b. per kip, bestemd om te worden opgefokt tot grootmoederdier:
1°. € 0,501484 voor algemene bestrijdingskosten,
2°. € 0,438420 voor de bestrijding van zoönotische salmonella.
3.
De hoogte van de heffing ter zake van het houden van moederdieren of grootmoederdieren van kippen, behorende tot een vleesras, bedraagt:
a. per moederdier:
1°. € 0,051578 voor algemene bestrijdingskosten,
2°. € 0,045092 voor de bestrijding van zoönotische salmonella;
b. per grootmoederdier:
1°. € 0,221152 voor algemene bestrijdingskosten,
2°. € 0,193341 voor de bestrijding van zoönotische salmonella.
4.
De hoogte van de heffing ter zake van het houden van vleeskuikens, bedraagt per vleeskuiken:
a. € 0,009734 voor algemene bestrijdingskosten,
b. € 0,008510 voor de bestrijding van zoönotische salmonella.
1.
De hoogte van de heffing ter zake van het houden van eendagskuikens van kippen, behorende tot een legras, bedraagt:
a. per eendagskuiken, bestemd om te worden gehouden voor de productie van broedeieren:
1°. € 0,062524 voor algemene bestrijdingskosten,
2°. € 0,054661 voor de bestrijding van zoönotische salmonella;
b. per eendagskuiken, bestemd om te worden gehouden voor de productie van eieren:
1°. € 0,001444 voor algemene bestrijdingskosten,
2°. € 0,001263 voor de bestrijding van zoönotische salmonella.
2.
De hoogte van de heffing ter zake van het houden van kippen, ouder dan 72 uur maar niet ouder dan 19 weken, behorende tot een legras, en bestemd om te worden opgefokt tot moederdier of grootmoederdier, bedraagt:
a. per kip, bestemd om te worden opgefokt tot moederdier:
1°. € 0,030176 voor algemene bestrijdingskosten,
2°. € 0,026381 voor de bestrijding van zoönotische salmonella;
b. per kip, bestemd om te worden opgefokt tot grootmoederdier:
1°. € 0,257210 voor algemene bestrijdingskosten,
2°. € 0,224865 voor de bestrijding van zoönotische salmonella.
3.
De hoogte van de heffing ter zake van het houden van kippen, ouder dan 72 uur maar niet ouder dan 17 weken, behorende tot een legras, en bestemd om te worden opgefokt tot legkip, bedraagt per kip:
a. € 0,007414 voor algemene bestrijdingskosten,
b. € 0,006482 voor de bestrijding van zoönotische salmonella.
4.
De hoogte ven de heffing ter zake van het houden van moederdieren of grootmoederdieren van kippen, behorende tot een legras, bedraagt:
a. per moederdier:
1°. € 0,038959 voor algemene bestrijdingskosten,
2°. € 0,034060 voor de bestrijding van zoönotische salmonella;
b. per grootmoederdier:
1°. € 0,362887 voor algemene bestrijdingskosten,
2°. € 0,317252 voor de bestrijding van zoönotische salmonella.
5.
De hoogte van de heffing ter zake van het houden van legkippen, bedraagt:
a. per legkip die wordt gehouden voor de productie van biologische eieren als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 834/2007:
1°. € 0,035108 voor algemene bestrijdingskosten,
2°. € 0,047844 voor de bestrijding van zoönotische salmonella;
b. per legkip die wordt gehouden voor de productie van eieren van hennen met vrije uitloop als bedoeld in bijlage II, onderdeel 1 van Verordening (EG) nr. 589/2008:
1°. € 0,025669 voor algemene bestrijdingskosten,
2°. € 0,027952 voor de bestrijding van zoönotische salmonella;
c. per legkip die wordt gehouden voor de productie van scharreleieren als bedoeld in bijlage II, onderdeel 2 van Verordening (EG) nr. 589/2008:
1°. € 0,024733 voor algemene bestrijdingskosten,
2°. € 0,023009 voor de bestrijding van zoönotische salmonella;
d. per legkip die wordt gehouden voor de productie van kooi-eieren als bedoeld in bijlage II, onderdeel 2 van Verordening (EG) nr. 589/2008
1°. € 0,017031 voor algemene bestrijdingskosten,
2°. € 0,021145 voor de bestrijding van zoönotische salmonella.
1.
De hoogte van de heffing ter zake van het houden van eendagskuikens van kalkoenen bedraagt per eendagskuiken:
a. € 0,003453 voor algemene bestrijdingskosten,
b. € 0,003019 voor de bestrijding van zoönotische salmonella.
2.
De hoogte van de heffing ter zake van het houden van kalkoenen, ouder dan 72 uur maar niet ouder dan 28 weken, bestemd om te worden opgefokt tot moederdier, bedraagt per kalkoen € 0,037488 voor algemene bestrijdingskosten.
3.
De hoogte ven de heffing ter zake van het houden van moederdieren van kalkoenen, bedraagt per moederdier € 0,038364 voor algemene bestrijdingskosten.
4.
De hoogte van de heffing ter zake van het houden van vleeskalkoenen, bedraagt per vleeskalkoen:
a. € 0,024578 voor algemene bestrijdingskosten,
b. € 0,021487 voor de bestrijding van zoönotische salmonella.
1.
De hoogte van de heffing ter zake van het houden van eendagskuikens van eenden bedraagt per eendagskuiken:
a. € 0,000658 voor algemene bestrijdingskosten,
b. € 0,000575 voor de bestrijding van zoönotische salmonella.
2.
De hoogte van de heffing ter zake van het houden van eenden, ouder dan 72 uur, bedraagt per eend:
a. € 0,004178 voor algemene bestrijdingskosten,
b. € 0,003653 voor de bestrijding van zoönotische salmonella.
1.
De hoogte van de heffing ter zake van het houden van melkproducerende runderen bedraagt € 1,17 per rund.
2.
De hoogte van de heffing ter zake van het houden van andere runderen dan bedoeld in het eerste lid, van 1 jaar of ouder bedraagt € 0,20 per rund.
3.
De hoogte van de heffing ter zake van het houden van andere runderen dan bedoeld in het eerste lid, jonger dan 1 jaar, bedraagt € 0,21 per rund.
Artikel 9. Tarief houden schapen of geiten
De hoogte van de heffing ter zake van het houden van schapen of geiten bedraagt € 0,30 per schaap of geit.
1.
De diergezondheidsheffing wordt geheven ter zake van het houden van schapen of geiten, anders dan op een bedrijf.
2.
In afwijking van het eerste lid wordt de diergezondheidsheffing niet geheven ter zake van het houden van:
a. minder dan 26 schapen,
b. minder dan 26 geiten, of
c. schapen of geiten, die zich bevinden in een verzamelcentrum, slachthuis of vervoermiddel.
3.
De heffing, bedoeld in het eerste lid, wordt geheven van de persoon die de schapen of geiten houdt.
4.
De heffing, bedoeld in het eerste lid, wordt geheven naar het aantal schapen of geiten dat gemiddeld in een kalenderjaar wordt gehouden.
Artikel 11. Tarief houden schapen of geiten anders dan op een bedrijf
De hoogte van de heffing, bedoeld in artikel 10, eerste lid, bedraagt € 0,30 per schaap of geit.
1.
De diergezondheidsheffing wordt geheven ter zake van het verhandelen van varkens vanaf een bedrijf, met als bestemming het brengen buiten Nederland of de slacht.
2.
In afwijking van het eerste lid wordt geen diergezondheidsheffing geheven ten aanzien van varkens waarvan de periode tussen het moment waarop zij in Nederland zijn gebracht en het moment waarop zij worden uitgevoerd minder bedraagt dan twee maanden.
3.
De heffing, bedoeld in het eerste lid, wordt geheven van de persoon die de varkens verhandelt vanaf een bedrijf.
4.
De heffing, bedoeld in het eerste lid, wordt geheven naar het aantal varkens dat in een kalenderjaar wordt verhandeld vanaf een bedrijf.
Artikel 13. Tarief verhandelen varkens
De hoogte van de heffing, bedoeld in artikel 12, eerste lid, ter zake van het verhandelen van varkens bedraagt € 0,08 per varken.
1.
De diergezondheidsheffing wordt geheven ter zake van het produceren van vaccinbroedeieren.
2.
De heffing, bedoeld in het eerste lid, wordt geheven van de persoon die de vaccinbroedeieren produceert.
3.
De heffing, bedoeld in het eerste lid, wordt geheven naar het aantal vaccinbroedeieren dat in een kalenderjaar door de persoon, bedoeld in het tweede lid, in een broedmachine wordt ingelegd.
Artikel 15
De hoogte van de heffing, bedoeld in 14, eerste lid, ter zake van het produceren van vaccinbroedeieren, bedraagt per vaccinbroedei:
a. € 0,000083 voor algemene bestrijdingskosten,
b. € 0,000073 voor de bestrijding van zoönotische salmonella.
Artikel 16. Varkensheffing
De heffing, bedoeld in artikel 91a, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, is niet verschuldigd over de categorieën varkens, opgenomen in de bijlage bij die wet .
Artikel 16a
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten einde te borgen dat betalingen die worden verricht uit het Diergezondheidsfonds in overeenstemming zijn met de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
1.
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
2.
De diergezondheidsheffing wordt ingevoerd met ingang van 1 januari 2015.
Artikel 18
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit heffing bestrijding dierziekten.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Wassenaar, 16 oktober 2014
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de vierentwintigste oktober 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Heffing ter zake van het houden van dieren op een bedrijf
+ Hoofdstuk 3. Heffing ter zake van het houden van dieren anders dan op een bedrijf en het produceren van dierlijke producten
+ Hoofdstuk 4. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht