Besluit van 18 april 2007, nr. 07.001257, houdende een hernieuwde toekenning van een vaste beloning aan de voorzitter en de andere leden van de beoordelingscommissie, bedoeld in artikel 3.4 van de Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, van 13 april 2007, nr. PLW/2007/8630, projectdirectie Leren en Werken;
Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Aan de voorzitter en de andere leden van de beoordelingscommissie, bedoeld in artikel 3.4 van de Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken, wordt in plaats van een vacatiegeld een vaste beloning ten bedrage van € 7.512,00 zijnde 8% van de jaarwedde, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988, voor 12 maanden toegekend.
Artikel 2
Indien de voorzitter of een lid van de beoordelingscommissie, bedoeld in artikel 1, niet gedurende 12 maanden de functie van voorzitter of lid bekleedt, wordt zijn beloning, genoemd in artikel 1, naar evenredigheid vastgesteld.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 10 maart 2007 en vervalt met ingang van 10 maart 2008.
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.
Den Haag, 18 april 2007
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht