Besluit van 15 mei 1990, houdende regels met betrekking tot aanstelling, schorsing en ontslag van de tot het bureau van de Nationale ombudsman behorende personen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 3 mei 1990, nr. AB90/165/U2, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidsvoorwaarden, afdeling Algemene Arbeidsvoorwaarden en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet Nationale ombudsman ( Stb. 1981, 35);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De aanstelling, schorsing en het ontslag van de tot het bureau van de Nationale ombudsman behorende personen geschiedt indien zij plaatsvindt in vaste dienst en het salaris dan wel het aan hun functie verbonden maximumsalaris van de schaal welke voor die ambtenaren geldt, lager is dan het maximumsalaris van schaal 15 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 ( Stb. 1983, 571) of indien zij plaatsvindt in tijdelijke dienst, door de Nationale ombudsman.
Artikel 2
Het koninklijk besluit van 25 september 1981, nr. 19, wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State, de Nationale ombudsman en aan de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 15 mei 1990
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de zesentwintigste juli 1990
De Minister van Justitie a.i.,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht