Besluit huwelijksgoederenregister BES
1.
Wanneer een inschrijving wordt verlangd in het huwelijksgoederenregister, moeten de volgende stukken aan de griffier worden overgelegd:
a. ter inschrijving van bepalingen in huwelijkse voorwaarden: een authentiek afschrift of uittreksel van de akte waarbij die bepalingen zijn vastgesteld;
b. ter inschrijving van een rechterlijke uitspraak als bedoeld in de artikelen 86 en 90 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES: een authentiek afschrift van de uitspraak;
c. ter inschrijving van het verzoek tot opheffing van de gemeenschap, bedoeld in artikel 110 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES: een authentiek afschrift van het verzoekschrift;
d. ter inschrijving van een rechterlijke uitspraak als bedoeld in de artikelen 112 en 173 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES: een authentiek afschrift van de uitspraak alsmede de verklaring van de griffier, strekkende tot bewijs dat tegen de uitspraak door geen wettig middel kan worden opgekomen.
2.
Van een verklaring houdende afstand van een huwelijksgemeenschap, bedoeld in de artikelen 104 en 105 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES, maakt de griffier een akte op, die degene die afstand doet in persoon of bij gevolmachtigde ondertekent.
3.
Van een verklaring van de echtgenoten dat zij wensen dat de scheiding van tafel en bed door verzoening zal ophouden te bestaan, bedoeld in artikel 177 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES, maakt de griffier een akte op, die de echtgenoten in persoon of bij gevolmachtigde ondertekenen.
4.
Indien de in het tweede en derde lid genoemde gevolmachtigde niet advocaat of notaris is, moet een authentieke of onderhandse volmacht worden overgelegd. Een onderhandse volmacht wordt aan de akte gehecht.
Artikel 2
Een verlenging overeenkomstig artikel 106 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES van de termijn voor het doen van afstand wordt door de griffier ambtshalve in het register aangetekend.
1.
Voor elk echtpaar te wiens aanzien een inschrijving geschiedt, wordt een kaart en zo nodig een omslag aangehouden, vermeldende naam en voornamen van de man en van de vrouw, alsmede plaats en datum van de huwelijksvoltrekking.
2.
Op de kaart worden de inschrijvingen, met vermelding van hun dagtekening, aangebracht en door de griffier ondertekend.
3.
In het omslag worden de stukken, genoemd in artikel 1, eerste lid onder a, b en d, tweede en derde lid, bewaard.
4.
De kaarten dragen een nummer en worden gerangschikt in alfabetische volgorde naar de geslachtsnaam van de man. Het nummer van de kaart wordt op het omslag aangebracht.
Artikel 4
De griffier is verplicht aan ieder kosteloos inzage van het register te verstrekken. Hij is voorts verplicht om aan ieder een uittreksel uit het register te verstrekken.
Artikel 5
Dit besluit berust op artikel 116, Boek 1, Burgerlijk Wetboek BES.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit huwelijksgoederenregister BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht