1.
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
aangewezen locatie:
plaats in oppervlaktewater die is aangewezen op grond van artikel 10b, tweede lid, van de wet ;
abnormale situatie:
gebeurtenis of combinatie van gebeurtenissen die de zwemwaterkwaliteit op de betrokken locatie beïnvloedt en die zich naar verwachting gemiddeld niet meer dan eens in de vier jaar zal voordoen;
aërosolen:
in lucht gedispergeerde waterdeeltjes met een diameter van 1 tot 10 micrometer;
bassin met eenmalig gebruik van water:
bassin waarvan het water geheel wordt ververst, na elk gebruik door één persoon;
beheersmaatregelen:
maatregelen als bedoeld in artikel 2, zevende lid, van de zwemwaterrichtlijn die met betrekking tot aangewezen locaties worden genomen;
doorstroomd bassin:
bassin waarvan het water voortdurend wordt afgevoerd, waarbij het afgevoerde water niet in het bassin wordt teruggebracht;
houder:
houder van een badinrichting;
kortstondige verontreiniging:
microbiologische besmetting als bedoeld in bijlage I, kolom A, van de zwemwaterrichtlijn met duidelijk aantoonbare oorzaken waarvan normaliter niet wordt verwacht dat zij de zwemwaterkwaliteit langer zal aantasten dan 72 uur vanaf het begin van de aantasting en waarvoor het bevoegd bestuursorgaan overeenkomstig bijlage II van de zwemwaterrichtlijn procedures voor de voorspelling en de aanpak heeft vastgesteld;
proliferatie van cyanobacteriën:
ophoping van cyanobacteriën in de vorm van bloei, tapijt of drijflaag;
reeks zwemwaterkwaliteitsgegevens:
gegevens die zijn verzameld overeenkomstig artikel 44d;
verontreiniging:
aanwezigheid van microbiologische besmetting of van andere organismen of afval die de zwemwaterkwaliteit aantast en een risico voor de gezondheid van de zwemmers inhoudt als bedoeld in de artikelen 44e en 44f en in bijlage I, kolom A, van de zwemwaterrichtlijn;
water van drinkwaterkwaliteit:
water dat voldoet aan de eisen van het Drinkwaterbesluit ;
wet:
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden .
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk IA
+ Hoofdstuk II
+ Hoofdstuk III
+ Hoofdstuk IV
+ Hoofdstuk V
+ Hoofdstuk VI. Verdere bepalingen
+ Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht