Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2012.

Besluit identificatie bij dienstverlening BES

Uitgebreide informatie
Besluit identificatie bij dienstverlening BES
a. het aangaan van een verplichting tot betaling ten behoeve van de houder van een creditcard aan degene die het vertoon van die creditcard bij wijze van betaling heeft aanvaard, het uitgeven van creditcards of het beheer van creditcards waaronder in elk geval wordt verstaan de uitvoering van betalingstransacties via creditcards;
b. het in het kader van een geldelijke overmaking in ontvangst nemen van gelden of geldswaarden, ten einde deze gelden of geldswaarden al dan niet in dezelfde vorm elders betaalbaar te stellen of te doen stellen, dan wel het in het kader van een geldelijke overmaking betalen of betaalbaar stellen van gelden of geldswaarden, nadat deze gelden of geldswaarden elders al dan niet in dezelfde vorm ter beschikking zijn gesteld;
c. het gelegenheid bieden mee te dingen naar prijzen en premies in het kader van de exploitatie van hazardspelen waaronder speelcasino’s, voorzover daarbij een transactie wordt verricht boven USD 3.000;
d. het verlenen van fiduciaire diensten waaronder worden verstaan: diensten als bedoeld in artikel 3.
e. het als tussenpersoon optreden ter zake van overeenkomsten inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen;
f. het handelen in voertuigen, edelstenen, edele metalen, sieraden, juwelen dan wel andere bij ministeriële regeling aan te wijzen zaken van grote waarde dan wel het bemiddelen daarbij boven een door Onze Minister van Financiën te bepalen bedrag, dat voor de onderscheiden soorten zaken verschillend kan zijn;
g. het geven van advies, het verlenen van bijstand of het optreden in naam en voor rekening van een cliënt door de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap, die als advocaat, notaris of kandidaat-notaris, accountant, belastingadviseur, dan wel als deskundige op juridisch, fiscaal of administratief gebied, dan wel in de uitvoering van een gelijksoortig juridisch beroep of bedrijf zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verricht, bij:
1°. het aan- of verkopen van onroerende zaken;
2°. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
3°. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen;
4°. het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen.
h. het verrichten van kredietuitzettingen;
i. het verlenen van krediet in de vorm van financiële lease;
j. het verlenen van garanties en het stellen van borgtochten;
k. het handelen in
1°. geldmarktinstrumenten waaronder cheques, wissels, depositocertificaten;
2°. valuta's;
3°. financiële futures en opties;
4°. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten;
5°. effecten.
l. het deelnemen aan effectenemissies en het verrichten van diensten in verband daarmee;
m. het optreden als beleggingsinstelling in de zin van de Wet toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs BES
n. het verlenen van een beleggingsdienst waaronder wordt verstaan:
1°. in de uitoefening van een beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten;
2°. in de uitoefening van beroep of bedrijf voor rekening van die cliënten uitvoeren van orders met betrekking tot financiële instrumenten;
3°. beheren van een individueel vermogen;
o. het wisselen van lokale of vreemde valuta;
2.
Als dienst, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt niet aangemerkt:
a. het in het kader van een premiebetaling uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst in ontvangst nemen van gelden of geldswaarden, ten einde deze gelden of geldswaarden al dan niet in dezelfde vorm elders betaalbaar te stellen of te doen stellen aan een instelling waaraan het op grond van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES is toegestaan het verzekeringsbedrijf in Bonaire, Sint Eustatius en Saba uit te oefenen;
b. het in het kader van een uitkering uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst betalen of betaalbaar stellen van gelden of geldswaarden, nadat deze gelden of geldswaarden elders al dan niet in dezelfde vorm ter beschikking zijn gesteld door een instelling waaraan het op grond van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES is toegestaan het verzekeringsbedrijf in Bonaire, Sint Eustatius en Saba uit te oefenen.
3.
Als dienst, bedoeld in het eerste lid, onderdeel g, wordt niet aangemerkt werkzaamheden die verband houden met de bepaling van de rechtspositie van een cliënt, diens vertegenwoordiging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding, of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding, voor zover verricht door een advocaat, notaris of kandidaat-notaris dan wel een accountant, optredende als onafhankelijk juridisch adviseur.
4.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder creditcard niet verstaan een creditcard die alleen gebruikt kan worden bij de onderneming of instelling die deze creditcard uitgeeft of bij een onderneming of instelling die behoort tot dezelfde economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden als de uitgevende onderneming of instelling.
a. in het geval van een dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a en b: het creditcard- of debitcardnummer met vervaldatum, dan wel het chequenummer tezamen met het corresponderende bankrekeningnummer;
b. in het geval van een dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f: een omschrijving van de desbetreffende zaken van grote waarde en de hoogte van het contante gedeelte van de betaling;
c. in het geval van een dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g: de identiteit van de betrokken vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen dan wel, voorzover toepasselijk, de omvang, aard, herkomst, bestemming en andere unieke kenmerken van de betrokken waarden of zaken.
Artikel 3
De bij of krachtens de artikelen 12 tot en met 14 van de Wet toezicht trustwezen BES gestelde regels zijn van overeenkomstige toepassing op personen die beroeps- of bedrijfsmatig in opdracht van een rechtspersoon, vennootschap of natuurlijke persoon die niet behoort tot dezelfde groep als waarvan de dienstverlener deel uitmaakt een of meer van de volgende diensten verlenen:
a. optreden als directeur, vertegenwoordiger of andere functionaris of natuurlijke of rechtspersonen daarvoor beschikbaar stellen;
b. rechtspersonen oprichten of doen oprichten of liquideren of doen liquideren;
c. trustee zijn in de zin van het Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts;
d. domicilie of kantoorfaciliteiten verlenen aan een rechtspersoon of vennootschap in combinatie met administratieve of adviserende werkzaamheden.
1.
Het boetebedrag voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen bedoeld in, dan wel voortvloeiende uit artikel 2, 5, 5a, 6 of 8, eerste en tweede lid, van de Wet identificatie bij dienstverlening BES bedraagt USD 250.000.
2.
Het boetebedrag voor overtreding van artikel 1a, 3, 7 of 8, derde lid, van de Wet identificatie bij dienstverlening BES bedraagt USD 50.000.
3.
De toezichthouder kan het boetebedrag matigen.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit identificatie bij dienstverlening BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht