Besluit van 3 februari 2011, houdende vaststelling van voorschriften inzake de informatievoorziening WPO BES (Besluit informatievoorziening WPO BES)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 september 2010, nr. WJZ/236422 (2711), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op artikel 131, tweede en derde lid, artikel 132, tweede lid, en artikel 133, tweede lid, van de Wet primair onderwijs BES;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 20 oktober 2010, no. W05.10.0450/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 januari 2011, nr. WJZ 256011 (2711), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
wet: de Wet primair onderwijs BES ;
school: een school als bedoeld in artikel 1 van de Wet primair onderwijs BES;
bevoegd gezag: een bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de Wet primair onderwijs BES.
1.
Het jaarverslag, bedoeld in artikel 131 van de wet , wordt ingericht overeenkomstig bij ministeriële regeling vast te stellen regels.
2.
In het bestuursverslag, bedoeld in artikel 131, eerste lid onder a, van de wet , geeft het bevoegd gezag informatie over de school of scholen. Onder informatie over de school of scholen respectievelijk de rechtspersoon wordt in ieder geval begrepen informatie over:
a. de kernactiviteiten die onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag hebben plaatsgevonden, en de daarbij behorende kerngegevens die, voor zover van toepassing, in ieder geval betrekking hebben op ontwikkelingen ten aanzien van leerlingen, personeel, aangesloten dan wel betrokken bevoegde gezagsorganen en op financiën, voor zover niet opgenomen in de jaarrekening;
b. de juridische structuur;
c. de organisatiestructuur;
d. belangrijke onderdelen van het gevoerde beleid, en
e. de financiën, bestaande uit ten minste een analyse van de financiële situatie, onderbouwd met financiële kengetallen waaronder begrepen gegevens over de solvabiliteits- en liquiditeitspositie per balansdatum, de rentabiliteit en de streefwaarden.
3.
Het bevoegd gezag verzendt voor 1 juli van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop het jaarverslag betrekking heeft, aan Onze minister de jaarrekening, bedoeld in artikel 131, eerste lid onder b, van de wet , alsmede de gegevens bedoeld in het tweede lid, onder e. Het cijfermatige deel uit de jaarrekening wordt gelijktijdig ook elektronisch verzonden.
4.
Bij ministeriële regeling kan voor de jaarrekening, bedoeld in het derde lid, alsmede voor de grondslagen daarvan een model worden vastgesteld.
5.
Het bevoegd gezag vermeldt in de schoolgids, bedoeld in artikel 16 van de wet, wanneer het jaarverslag wordt vastgesteld of goedgekeurd en hoe derden het kunnen verkrijgen.
Artikel 3. Beschrijving van de gegevens [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
De gegevens, bedoeld in de artikelen 132 en 133 van de wet waarover een bevoegd gezag beschikt, worden gedefinieerd en geordend volgens de voorschriften vermeld in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 4. Nadere invulling [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Bij ministeriële regeling kan een nadere invulling worden gegeven van de gegevens, bedoeld in artikel 3, en van de wijze waarop de gegevens beschikbaar worden gesteld. Tevens kan een nadere invulling worden gegeven van de gegevens die betrekking hebben op verstrekte aanvullende bekostiging en de wijze waarop deze gegevens worden gedefinieerd, geordend en beschikbaar gesteld.
Artikel 5. Overgangsbepaling
Tot het tijdstip waarop de artikelen 3 en 4 in werking treden, worden bij ministeriële regeling regels vastgesteld met betrekking tot de gegevens die het bevoegd gezag ten aanzien van bekostiging en beleid aan Onze Minister levert en op welke wijze deze gegevens worden gedefinieerd en geordend.
1.
De artikelen 1, 2 en 5 treden in werking met ingang van de op Bonaire, Sint Eustatius en Saba na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst.
2.
De artikelen 3 en 4 treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 7. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit informatievoorziening WPO BES.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 3 februari 2011
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de zevende maart 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Nadere invulling van de onderdelen van het jaarverslag
Artikel 3. Beschrijving van de gegevens
Artikel 4. Nadere invulling
Artikel 5. Overgangsbepaling
Artikel 6. Inwerkingtreding
Artikel 7. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht