Besluit van 3 februari 2011, houdende vaststelling van voorschriften inzake de informatievoorziening WVO BES (Besluit informatievoorziening WVO BES)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2010, nr. WJZ/236449 (3840), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op de artikelen 176 en 177 van de Wet voortgezet onderwijs BES;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 21 oktober 2010, No. W05.10.0452/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 januari 2011, nr. WJZ 256793 (3840), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Begripsbepalingen
Dit besluit verstaat onder:
a. de wet: de Wet voortgezet onderwijs BES ;
b. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor wat betreft het onderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel, Onze Minister van Economische Zaken;
c. school: een school voor voortgezet onderwijs, tenzij het tegendeel blijkt;
d. bevoegd gezag: voor wat betreft:
1°. een openbare school in stand gehouden door een openbaar lichaam: het bestuurscollege van het desbetreffende openbaar lichaam, voor zover de eilandsraad niet anders bepaalt, en indien de eilandsraad dit besluit, met inachtneming van door hem te stellen regelen, en
2°. een bijzondere school: het schoolbestuur;
e. gegevenswoordenboek: de opsomming van door een school te verzamelen gegevens, bedoeld in artikel 2.
1.
De informatieverzameling, bedoeld in de artikelen 176 en 177 van de wet, waarover het bevoegd gezag dient te beschikken, bevat de gegevens volgens de beschrijving in het gegevenswoordenboek dat is opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.
2.
De gegevens, bedoeld in het eerste lid, die betrekking hebben op bekostiging zijn in het gegevenswoordenboek als zodanig aangeduid.
Artikel 3. Wijze van beschikbaarstelling van gegevens [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Op verzoek van Onze Minister stelt het bevoegd gezag gegevens aan hem ter beschikking, die door de school zijn verzameld op grond van artikel 2. De beschikbaarstelling geschiedt overeenkomstig de vragenlijsten die op de school van toepassing zijn, en die zijn opgenomen in bijlage 2 bij dit besluit. In voorkomende gevallen kan Onze Minister bij het verzoek om beschikbaarstelling reeds bij hem bekende gegevens opnemen.
Artikel 4. Aanpassing van de gegevensvraag over bekostiging
Bij ministeriële regeling kan in spoedeisende gevallen een aanvullende vragenlijst ten aanzien van bekostiging worden vastgesteld ter beantwoording door het bevoegd gezag.
Artikel 5. Overgangsbepaling
Tot het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 2 en 3, worden bij ministeriële regeling de gegevens vastgesteld die het bevoegd gezag ten aanzien van bekostiging en beleid aan Onze Minister levert en op welke wijze deze gegevens worden gedefinieerd en geordend.
1.
De artikelen 1, 4 en 5 treden in werking met ingang van de dag in Bonaire, Sint Eustatius en Saba na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.
2.
De artikelen 2 en 3 treden in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 7. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit informatievoorziening WVO BES.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 3 februari 2011
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de zevende maart 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemeen
+ Hoofdstuk II. De gegevensverzameling
+ Hoofdstuk III. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht