Let op. Deze wet is vervallen op 2 augustus 2006. U leest nu de tekst die gold op 1 augustus 2006.

Besluit inkomenstoeslag dienstplichtigen

Uitgebreide informatie
Besluit van 7 november 1995, houdende vaststelling van een inkomenstoeslag dienstplichtigen en wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 5 juli 1995, nr. PAV6011/95012829;
Gelet op artikel 2 van de Wet Rechtstoestand Dienstplichtigen en artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet 1931;
De Raad van State gehoord (advies van 8 augustus 1995, nr. W07.95 0346);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 31 oktober 1995, nr. PAV6011/95019023;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Dit besluit is van toepassing op de dienstplichtige in de zin van de Dienstplichtwet, alsmede op de militaire ambtenaar in de zin van artikel 1 van de Militaire Ambtenarenwet 1931, aangesteld bij het reserve-personeel, die
a). voor de eerste oefening in werkelijke dienst is;
b). na afloop van de eerste oefening in werkelijke dienst blijft met toepassing van artikel 31 van de Dienstplichtwet.
Artikel 2
Op de wedde eerste oefening van de dienstplichtige, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, danwel de wedde of bezoldiging van de dienstplichtige bedoeld in artikel 1, onderdeel b, wordt maandelijks een nominale premie algemene verzekering bijzondere ziektekosten ingehouden van f 9,35.
1.
De dienstplichtige heeft maandelijks aanspraak op een inkomenstoeslag.
2.
Het bedrag van de inkomenstoeslag wordt zo vastgesteld dat - na toekenning van de overhevelingstoeslag ingevolge de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies en na aftrek van de verschuldigde loonbelasting ingevolge de Wet op de loonbelasting 1964 en van de verschuldigde premies volksverzekeringen ingevolge de Wet financiering volksverzekeringen - wordt uitbetaald:
a. een bedrag dat gelijk is aan 85/100 van de verschuldigde premie voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten onder aftrek van dat deel van de overhevelingstoeslag dat betrekking heeft op die premie;
b. het bedrag dat gelijk is aan het bedrag, genoemd in artikel 2;
c. aan de dienstplichtige die ingevolge artikel 66, eerste lid, van het Reglement rechtstoestand dienstplichtigen aanspraak heeft op een tegemoetkoming in de ziektekosten van door hem ten behoeve van zijn gezinsleden gemaakte ziektekosten of voor wie door het Ministerie van Defensie verrekening plaats heeft met de Ziekenfondsraad van de verschuldigde ziekenfondspremies te behoeve van zijn gezinsleden, een bedrag ter hoogte van de voor zijn gezinsleden verschuldigde nominale premie algemene verzekering bijzondere ziektekosten.
3.
De uitbetaling van de aanspraken bedoeld in het tweede lid, onder a en b geschiedt maandelijks.
4.
De uitbetaling van de aanspraken bedoeld in het tweede lid, onder c geschiedt driemaandelijks achteraf, gelijktijdig met de uitbetaling van de premierestitutie genoemd in artikel 11 en in artikel 21, derde lid van de Regeling gezondheidszorg.
Artikel 4
De inkomenstoeslag wordt niet gerekend tot de tegemoetkoming in de ziektekosten bedoeld in artikel 66 van het Reglement rechtstoestand dienstplichtigen.
Artikel 5
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1995.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit inkomenstoeslag dienstplichtigen.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 7 november 1995
De Staatssecretaris van Defensie,
Uitgegeven de zevende december 1995
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht