Koninklijk besluit van 16 september 1815, n o . 70, betreffende de inlijving van Engelse adel
Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.
Disponerende op de verschillende rekesten van personen uit Engelsche Geslachten afstammende en verlangende om in den Nederlandschen Adel te worden ingelijfd;
Gelet op het advies van den Hoogen Raad van Adel in dato 29 Augustus 1815 N o 308/112. En in aanmerking nemende dat al ware de afstamming der rekwestranten uit adelijke geslachten van Grootbrittanien bewezen, het welk echter geenszins het geval is, daaruit echter voor hen geene billijke aanspraak op inlijving zoude resulteren, alzoo in het gemelde rijk geene wederkerigheid voor Nederlandsche Edellieden te hopen is en aldaar geene adelijke personen het zij uit deze landen, het zij van andere gedeelten van Europa, in den Nationalen Adel ingelijfd worden of aan hun eenige adelijke voorregten toegekend;
Hebben Goedgevonden en verstaan
Artikel 1
te difficulteren in de rekesten zoo als die zijn liggende van Cornelis Anne Mackaij , Pieter Melvill van Carnbee , P.W.L. Quarles de Quarles C.S. en P. Georgesz. Clifford C.S. maar daarentegen.
Artikel 2
Pieter Willem Lodewijk Quarles de Quarles, Baron des Heiligen Roomschen Rijks, in den Nederlandschen Adel in te lijven zoo als hij daarin wordt ingelijfd bij dezen.
Louis Quarles
I. Quarles
Mr. P.P. Quarles
I.I. Quarles
Mr. P.N. Quarles
Cornelis Anne Mackaij
Pieter Melvill van Carnbee
Pieter Georgesz n Clifford
Jan Clifford
George Clifford
Gerard George Clifford en
Pieter Jan Clifford
Georges Clifford Pietersz n
in den Adelstand van het Koningrijk der Nederlanden te verheffen, en hun en hunne nakomelingen alzoo het genot van alle de regten en voordeelen te verzekeren, welke 's Lands wetten aan dien Stand verbonden hebben of verder verbinden zullen.
En zal te dezen einde ter delegatie van Onzen Hoogen Raad van Adel aan ieder van de genoemde personen een diploma worden uitgereikt en hun inmiddels door extract dezes, van hunne verheffing kennis worden gegeven.
Laken, den 16 September 1815
van wege den koning geteekend ,
Accordeert met deszelfs Origineel
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht