Besluit van 30 oktober 2009 tot uitvoering van de Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie (Besluit Inspire)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 augustus 2009, nr. BJZ2009049464, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 2, eerste lid, onder d, 9, tweede lid en 10, eerste lid, van de Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie;
De Raad van State gehoord (advies van 16 september 2009, no. W08.09.0327/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 oktober 2009, nr. BJZ2009056969;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
wet: Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie .
Artikel 2
De thematische categorieën, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d, van de wet zijn opgenomen in bijlage I bij dit besluit.
Artikel 3
De in artikel 9, eerste lid, onderdeel a, van de wet genoemde zoekdiensten omvatten in ieder geval de volgende zoekcriteria:
a. trefwoorden;
b. classificering van ruimtelijke gegevens en diensten;
c. kwaliteit en geldigheid van verzamelingen ruimtelijke gegevens;
d. mate van overeenstemming met de uitvoeringsbepalingen bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie;
e. geografische locatie;
f. voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens, en
g. de overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de oprichting, het beheer, het onderhoud en de verspreiding van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens.
1.
Onverminderd het bepaalde bij of krachtens de wet stelt een Nederlands bestuursorgaan de in bijlage I genoemde thematische categorieën ruimtelijke gegevens op zodanige wijze beschikbaar dat deze langs elektronische weg door andere Nederlandse bestuursorganen kunnen worden verkregen.
2.
Een bestuursorgaan is verplicht de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen twintig werkdagen te leveren.
3.
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over het voorkomen van praktische belemmeringen op de plaats van gebruik bij het uitwisselen van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Inspire.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 30 oktober 2009
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Uitgegeven de tiende november 2009
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht