Let op. Deze wet is vervallen op 11 juni 2004. U leest nu de tekst die gold op 10 juni 2004.

Besluit instelling commissie pachtbeleid

Uitgebreide informatie
Besluit instelling commissie pachtbeleid
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;
Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;
Besluiten:
Artikel 1. Begripsomschrijving
In dit besluit wordt verstaan onder minister: de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
1.
Er is een Commissie Pachtbeleid, hierna te noemen: de commissie.
2.
De commissie heeft tot taak te adviseren over de toekomst van het pachtbeleid.
3.
Het advies van de commissie wordt opgesteld met inachtneming van de opdracht zoals verwoord in de bijlage bij dit besluit.
4.
De commissie streeft er naar vóór 1 augustus 1999 haar advies schriftelijk uit te brengen aan de minister.
1.
De commissie bestaat uit vier leden, de voorzitter daaronder begrepen.
2.
De minister benoemt en ontslaat de leden van de commissie.
Artikel 4. Archief
De archiefbescheiden van de commissie worden na opheffing of, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van de Directie Juridische Zaken van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Artikel 5. Inwerkingtreding en opheffing
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 1999 en vervalt drie maanden na de datum waarop de commissie het advies aan de minister heeft uitgebracht.
Artikel 6. Slotbepaling
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling commissie pachtbeleid.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 1 maart 1999
De
Staatssecretaris
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsomschrijving
Artikel 2. Instelling en taak
Artikel 3. Samenstelling
Artikel 4. Archief
Artikel 5. Inwerkingtreding en opheffing
Artikel 6. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht