Let op. Deze wet is vervallen op 28 september 2005. U leest nu de tekst die gold op 27 september 2005.

Artikel 17 Besluit instelling Generale Commissie ex artikel 3 Zuiderzeesteunwet 1925

Uitgebreide informatie
1.
De plaatselijke commissiën vergaderen zoo dikwijls de Voorzitter dit noodig acht of het door ten minste 3 leden met opgave van redenen wordt verlangd.
2.
De vergaderingen worden gehouden ter plaatse, waar de commissie gevestigd is.
3.
Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.
4.
Alle stukken, welke van of namens de plaatselijke commissie uitgaan, worden door den voorzitter en den secretaris onderteekend.
5.
Door Onzen Minister wordt voor eene plaatselijke commissie een ambtenaar van den Rijksdienst, bedoeld in artikel 12, aangewezen, die in hare vergaderingen de inlichtingen verstrekt, welke zij behoeft voor de uitoefening van haar taak. Deze ambtenaar wordt tijdig uitgenoodigd voor de bijwoning van iedere vergadering, waarin de voorzitter zijne aanwezigheid gewenscht acht.
Inhoudsopgave
- Van de Generale Commissie
- Van de plaatselijke commissiën
- Algemeene bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht