Let op. Deze wet is vervallen op 20 juli 2017. U leest nu de tekst die gold op 19 juli 2017.

Besluit instelling Programmaraad GBO-Overheid

Uitgebreide informatie
Besluit instelling Programmaraad GBO-Overheid
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Handelende in overeenstemming met de besluitvorming in het ELO-bewindsliedenoverleg van 8 maart 2006;
Besluit:
1.
Beleidsopdrachtgever; in dit besluit is de Beleidsopdrachtgever (de beleidsdirectie van) het ministerie dat een opdracht en de daarbij benodigde middelen verstrekt aan Logius (voorheen bekend onder de naam GBO.Overheid).
2.
Eigenaar; in dit besluit is de directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties de Eigenaar van Logius.
Artikel 2
Er is een Programmaraad voor de gemeenschappelijke beheerorganisatie Logius, hierna te noemen ‘de Programmaraad’.
Artikel 3
De Programmaraad behartigt de belangen van de gezamenlijke klanten van de door de gemeenschappelijke beheerorganisatie Logius beheerde generieke infrastructurele basisproducten door vervulling van de taken zoals beschreven in artikel 6 van dit besluit.
1.
De Programmaraad bestaat uit een voorzitter en ten minste 5 leden. De voorzitter, die draagvlak heeft bij de overige leden, wordt voorgedragen door de Manifestgroep en benoemd door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
2.
De Programmaraad is als volgt samengesteld:
a) een lid wordt benoemd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG);
b) een lid wordt benoemd door het Interprovinciaal Overleg (IPO);
c) een lid wordt benoemd door Het Waterschapshuis (HWH);
d) twee leden worden benoemd door de Manifestgroep, waarin zich verenigd hebben de Belastingdienst, het Zorginstituut Nederland (CVZ), de Informatie Beheer Groep (IB-Groep), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Werkbedrijf (UWV Werkbedrijf), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Kadaster, de Vereniging van Kamers van Koophandel (VVK), de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), de Dienst Regelingen van het ministerie van LNV en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).
3.
Wanneer de Programmaraad van oordeel is dat een of meer klanten of groepen van klanten onvoldoende zijn vertegenwoordigd in de Programmaraad, kan de Programmaraad besluiten tot benoeming van extra leden, op voordracht van de desbetreffende klanten.
4.
De Beleidsopdrachtgever(s) en de directeur Logius nemen deel aan de vergaderingen van de Programmaraad.
Artikel 5
Het lidmaatschap van de Programmaraad kent een duur van 3 jaar en kan worden verlengd met nogmaals 3 jaar.
1. Het lidmaatschap van de Programmaraad eindigt:
a) door het verstrijken van de termijn waarvoor benoeming heeft plaatsgevonden;
b) door opzegging;
c) door intrekking van de voordracht;
d) met wederzijds goedvinden.
2. In aanvulling op artikel 5 lid 1 a tot en met d geldt dat het voorzitterschap kan eindigen op aanwijzen van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Artikel 6
Aan de Programmaraad worden de volgende taken opgedragen:
1. Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan de Beleidsopdrachtgever(s) over
a) de (dienstverlenings)opdrachten die deze voornemens zijn aan Logius te verstrekken;
b) de (bij)sturing op lopende (dienstverlenings)opdrachten.
2. Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan de Eigenaar over de volgende aangelegenheden:
a) het jaarplan van Logius;
b) de reikwijdte en niveaus van de dienstverlening door de gemeenschappelijke beheerorganisatie Logius;
c) de gebruikers- en klantenvoorwaarden die de gemeenschappelijke beheerorganisatie Logius hanteert;
d) de door Logius gehanteerde tarieven voor het gebruik van tariefsgefinancierde producten en de bestemming van een met een tariefsgefinancierd product gerealiseerd resultaat.
3. Het gevraagd en ongevraagd beoordelen van de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeenschappelijke beheerorganisatie Logius en van de verantwoording hierover.
Artikel 7
De Eigenaar, Beleidsopdrachtgever(s) en de directeur van Logius verschaffen de Programmaraad tijdig de informatie die de Programmaraad nodig heeft om zijn taken te kunnen vervullen. De Programmaraad en de opdrachtnemer moeten hieromtrent nadere afspraken maken en vastleggen in een protocol.
Artikel 8
De Eigenaar en Beleidsopdrachtgever(s) verplichten zich om besluiten die zij nemen die afwijken van de adviezen van de Programmaraad te beargumenteren. Indien een advies van de Programmaraad niet wordt overgenomen, verplichten Eigenaar, Beleidsopdrachtgever(s) en de opdrachtnemer zich om de staatssecretaris daarover te informeren.
Artikel 9
De voorzitter en de leden van de Programmaraad zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen in verband met hun functie ter kennis komt, voor zover die geheimhoudingsverplichting uit de aard der zaak volgt.
Artikel 10
De Programmaraad stelt een huishoudelijk reglement vast.
Het secretariaat wordt gevoerd door de opdrachtnemer.
Artikel 11
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Den Haag, 11 januari 2010
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht