Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit instelling Toetsingsadviescommissie Ronde Tafel Conferentie

Uitgebreide informatie
Besluit van 20 oktober 2008, nr. 08.003005, houdende instelling van de Toetsingsadviescommissie Ronde Tafel Conferentie
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Voorzitter van de raad van ministers van het Koninkrijk, van 13 oktober 2008, nr. 3070013;
Overwegende dat tijdens de Ronde Tafel Conferentie op 26 november 2005 tussen de Nederlandse Antillen, de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland is afgesproken dat er criteria worden opgesteld waaraan de constitutie, de wetgeving en het overheidsapparaat van de nieuwe landen van het Koninkrijk en van eilanden binnen het Koninkrijk met een directe of nieuwe verhouding met Nederland dienen te voldoen;
Overwegende dat de algemeen secretaris van de Voorbereidingscommissie Ronde Tafel Conferentie in zijn brief van 7 maart 2006 aan de voorzitter van de Voorbereidingscommissie Ronde Tafel Conferentie heeft vastgesteld dat over een groot aantal criteria overeenstemming is bereikt en dat deze criteria waarover consensus bestaat in de bijlage bij de brief van 7 maart 2006 zijn vastgelegd;
Overwegende dat Nederland, Curaçao en Sint Maarten deze criteria hebben onderschreven in de Slotverklaring van het Bestuurlijk Overleg van 2 november 2006;
Overwegende dat tijdens de Ronde Tafel Conferentie op 26 november 2005 is afgesproken dat de ontwerpen van de staatsregelingen en organieke wetten van de nieuwe landen worden getoetst door een Ronde Tafel Conferentie;
Artikel 10 van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Er is een Toetsingsadviescommissie Ronde Tafel Conferentie, hierna te noemen: de toetsingsadviescommissie.
Artikel 2
De toetsingsadviescommissie heeft tot taak:
1. te beoordelen en advies uit te brengen in hoeverre de ontwerp-staatsregelingen en ontwerp-wetgeving van de nieuw te vormen landen van het Koninkrijk voldoen aan de bij brief van de algemeen secretaris van de Voorbereidingscommissie Ronde Tafel Conferentie van 7 maart 2006 vastgelegde criteria, voor zover deze criteria betrekking hebben op de constituties en de wetgeving van deze nieuw te vormen landen;
2. het daartoe toetsen aan deze criteria van de ontwerp-staatsregelingen en de ontwerp-wetten die door de bestuurscolleges van Curaçao en Sint Maarten aan de toetsingsadviescommissie worden aangeboden;
3. in het advies gemotiveerd op te nemen in hoeverre de ontwerp-staatsregelingen en ontwerp-wetgeving van de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten aan deze criteria voldoen.
1.
De toetsingsadviescommissie bestaat uit ten hoogste tien leden.
2.
De regeringen van de Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland alsmede de bestuurscolleges van Curaçao en St. Maarten wijzen elk ten hoogste twee leden aan. De leden zijn deskundig en niet betrokken geweest bij de totstandkoming van de te toetsen ontwerp-staatsregelingen en ontwerp-wetgeving.
3.
De toetsingsadviescommissie wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
1.
De algemeen secretaris van de Voorbereidingscommissie Ronde Tafel Conferentie is tevens secretaris van de toetsingsadviescommissie.
2.
De secretaris ondersteunt de commissie inhoudelijk en logistiek.
Artikel 5
De toetsingsadviescommissie biedt haar advies tijdig aan de Voorbereidingscommissie RTC aan met het oog op een goede voorbereiding van de Ronde Tafel Conferentie door alle betrokken partijen.
1.
De toetsingsadviescommissie stelt in onderling overleg haar werkwijze vast die zij voor een goede vervulling van haar taak nodig acht.
2.
De toetsingsadviescommissie kan informatie inwinnen die zij naar eigen oordeel voor een goede vervulling van haar taak nodig acht.
1.
De vergoeding voor de werkzaamheden en reis- en verblijfkosten van de leden en het secretariaat van de toetsingsadviescommissie komen ten laste van Hoofdstuk IV van de Rijksbegroting.
2.
De vergoedingen geschieden op de voet van de in Nederland geldende regelingen terzake, met inbegrip van het Vergoedingenbesluit adviescolleges , het Reisbesluit Binnenland en het Reisbesluit Buitenland .
Artikel 8
Het archief van de toetsingsadviescommissie berust na de beëindiging van haar werkzaamheden bij het ministerie van Algemene Zaken.
Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant, de Curaçaosche Courant en de Landscourant van Aruba en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamers van de landen, de beide Kamers der Staten-Generaal, de Staten van de Nederlandse Antillen en van Aruba en aan de eilandsraden van de eilandgebieden Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Den Haag, 20 oktober 2008
De
Minister-President, Minister
Voorzitter van de raad van ministers van het Koninkrijk
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht