Let op. Deze wet is vervallen op 16 juli 2011. U leest nu de tekst die gold op 15 juli 2011.

Besluit instelling TOPA nieuwe stijl

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 3 juni 2010, nr. I&I2010014075, tot instelling van het Team Ondersteuning Participatie in Antillianengemeenten (TOPA) nieuwe stijl (instellingsbesluit TOPA nieuwe stijl)
De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,
Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;
Besluit:
Artikel 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Minister: Minister voor Wonen, Wijken en Integratie;
b. TOPA nieuwe stijl: het Team Ondersteuning Participatie in Antillianengemeenten voor de periode 2010–2011;
c. Antillianengemeenten: de gemeenten Almere, Amersfoort, Amsterdam, Breda, Capelle a/d IJssel, Dordrecht, Den Haag, Den Helder, Eindhoven, Groningen, Hellevoetsluis, Leeuwarden, Lelystad, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Tilburg, Vlaardingen, Vlissingen, Zoetermeer en Zwolle.
d. Beraad: participatieorgaan met vertegenwoordigers van de lokale Antillianengemeenten.
1.
Er is een TOPA nieuwe stijl.
2.
TOPA nieuwe stijl wordt ingesteld tot en met 31 december 2011.
1.
TOPA nieuwe stijl heeft tot doel als onafhankelijk orgaan een brugfunctie te vervullen in de samenwerking tussen de Antillianengemeenten en de Antilliaanse gemeenschap in die gemeenten.
2.
TOPA nieuwe stijl werkt vraaggestuurd op basis van gesignaleerde knelpunten in de samenwerking genoemd in het eerste lid.
3.
TOPA nieuwe stijl besluit in overleg met de Minister, de betreffende Antillianengemeente en het lokale Antilliaanse beraad welke rol TOPA nieuwe stijl gaat spelen bij het oplossen van de gesignaleerde knelpunten.
4.
TOPA nieuwe stijl voert een keer per jaar overleg met de Minister over zijn werkzaamheden, waarbij in elk geval aan de orde zullen komen:
a. reflectie op de gevoerde werkzaamheden van TOPA nieuwe stijl;
b. de stand van zaken in de Antillianengemeenten;
c. mondeling advies van TOPA nieuwe stijl op basis van haar bevindingen.
5.
TOPA nieuwe stijl woont op uitnodiging van de Minister bijeenkomsten bij, waarbij de inbreng of de aanwezigheid van TOPA nieuwe stijl gewenst is.
1.
TOPA nieuwe stijl bestaat uit een voorzitter en ten hoogste vijf leden, waarvan twee leden tevens vicevoorzitter zijn.
2.
De voorzitter en de leden van TOPA nieuwe stijl hebben ruime werkervaring en senioriteit, kennis van de werkwijze van Antillianengemeenten en de Antilliaanse gemeenschap, en zijn onafhankelijk jegens beide partijen.
3.
Met ingang van 1 januari 2010 worden benoemd:
1. Joyce Overdijk Francis, voorzitter
2. Hubert Fermina, vicevoorzitter
3. Maurice Fontilus, vicevoorzitter
4. Carlos Erselina
5. Willem Gijsen
6. Sandra Sue
4.
Bij tussentijds vertrek van een lid kan de Minister een ander lid benoemen.
1.
Het secretariaat van TOPA nieuwe stijl berust bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
2.
Het secretariaat verricht de volgende werkzaamheden:
a. Het regelen van vergaderingen tussen TOPA nieuw stijl en medewerkers van WWI.
b. Het beschikbaar stellen van vergaderfaciliteiten voor TOPA nieuwe stijl.
1.
TOPA nieuwe stijl stelt, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit, haar eigen werkwijze vast.
2.
TOPA nieuwe stijl is onafhankelijk en verricht haar werkzaamheden zonder last of ruggespraak. De leden hebben op persoonlijke titel zitting in TOPA nieuwe stijl.
3.
Indien sprake is van een dreigende belangenverstrengeling met betrekking tot een bepaald onderwerp, onthoudt het desbetreffende lid van TOPA nieuwe stijl zich met betrekking tot dat onderwerp van verdere deelname of besluitvorming.
1.
Aan de leden van TOPA nieuwe stijl wordt op basis van artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies ieder een vergoeding toegekend van 2% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en een vergoeding voor de gemaakte reiskosten overeenkomstig het Reisbesluit Binnenland , het Reisbesluit Buitenland en de Reisregeling Buitenland .
2.
Aan de voorzitter van TOPA nieuwe stijl wordt een bedrag toegekend van 130% van het bedrag dat aan een lid van TOPA nieuwe stijl wordt toegekend.
3.
De minister stelt een budget beschikbaar waaruit de materiële kosten van TOPA nieuwe stijl worden vergoed, voor zover deze in redelijkheid gemaakt zijn bij de vervulling van zijn taken, genoemd in artikel 3. Onder kosten worden in ieder geval verstaan de kosten voor vergaderingen en vergoedingen.
Artikel 8. Archiefbescheiden
De archiefbescheiden van TOPA nieuwe stijl worden na het beëindigen van zijn werkzaamheden ter beschikking gesteld aan de Minister.
Artikel 9. Inlichtingen
TOPA nieuwe stijl verstrekt aan de Minister de door hem gewenste inlichtingen.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.
Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling TOPA nieuwe stijl.
Den Haag, 3 juni 2010
De
minister
Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Instelling TOPA nieuwe stijl
Artikel 3. Doel en taken
Artikel 4. Samenstelling
Artikel 5. Administratieve ondersteuning
Artikel 6. Werkwijze
Artikel 7. Vergoeding
Artikel 8. Archiefbescheiden
Artikel 9. Inlichtingen
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht