Let op. Deze wet is vervallen op 4 mei 2007. U leest nu de tekst die gold op 3 mei 2007.

Besluit integratie-uitkering afschaffing milieuleges

Uitgebreide informatie
Besluit van 9 september 1998, houdende regels over de verdeling van de middelen uit het gemeentefonds over gemeenten en over de verdeling van de middelen uit het provinciefonds over provincies in verband met de afschaffing van de milieuleges (Besluit integratie-uitkering afschaffing milieuleges)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 8 juli 1998, nr. fip 98/571 M, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A.G.M. van de Vondervoort;
Gelet op artikel 13 van de Financiële-verhoudingswet;
De Raad van State gehoord (advies van 13 augustus 1998, nr. W04.98.0328)
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 28 augustus 1998, nr. fip 98/668 M, gedaan mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkaangelegenheden;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Provincies en gemeenten ontvangen over de uitkeringsjaren 1998 tot uiterlijk 2003 een uitkering uit het provinciefonds respectievelijk het gemeentefonds indien zij inkomsten derven door het vervallen van de mogelijkheid rechten te kunnen heffen ter zake van beschikkingen voor het verlenen van vergunningen of ontheffingen op grond van de Wet milieubeheer en ter zake van beschikkingen op grond van de Wet bodembescherming.
1.
De uitkering over het jaar 1998 wordt berekend naar het gemiddelde van de som van de twee hoogste bedragen van de opbrengsten van de rechten op grond van de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming vermeld in de rekening 1995, de rekening 1996 en de begroting 1997 zoals deze op 1 maart 1997 luidde.
2.
Indien de rekening 1996 op 1 maart 1997 nog niet was vastgesteld, wordt de stand van de begroting op 31 december 1996 gehanteerd.
3.
In afwijking van het eerste lid wordt op verzoek van een gemeente die met ingang van 1 januari 1997 nieuw is gevormd, dan wel met ingang van die datum een herindeling heeft ondergaan waarbij het aantal inwoners meer dan 10% is toegenomen dan wel is afgenomen, de stand van de begroting 1997 op 13 juli 1997 gehanteerd.
1.
Provincies en gemeenten doen vóór 1 maart 1998 opgave van de in artikel 2 bedoelde rekeningscijfers 1995 en 1996 en begrotingscijfers 1997 aan onze Minister van Binnenlandse Zaken, respectievelijk onze Minister van Financiën. De in de opgave opgenomen gegevens zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.
2.
Van een goedkeurende accountantsverklaring van gegevens over een jaar kan worden afgezien indien:
a. de opgegeven bedragen leiden tot een uitkering als bedoeld in artikel 1 die in het jaar 1998 lager is dan f 50 000,–;
b. het opgegeven bedrag afzonderlijk is vermeld in de van een goedkeurende accountantsverklaring voorziene rekening en in de begroting.
3.
Voorts kan van een goedkeurende accountantsverklaring voor de gegevens van het jaar 1997 worden afgezien indien de opgave van de inkomsten over het begrotingsjaar 1997:
a. niet meer dan 20% hoger is dan het opgegeven bedrag op grond van de rekening 1996;
b. meer dan 20% hoger is dan het opgegeven bedrag op grond van de rekening 1996 en die inkomstenstijging aannemelijk is gemaakt.
4.
Op verzoek wordt voor het doen van de opgave als bedoeld in het eerste lid uitstel verleend tot 1 mei 1998.
5.
Opbrengsten van een gemeente die met ingang van 1 januari 1995, 1996, 1997 dan wel 1998 is opgeheven worden toegerekend aan de gemeente waarnaar alle rechten en verplichtingen zijn overgegaan ingevolge artikel 44, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling.
Artikel 4
Indien in de periode waarover de in artikel 1 bedoelde uitkering wordt verstrekt na 1998 een wijziging van de gemeentelijke of provinciale indeling plaatsvindt, wordt de uitkering vanaf de datum waarop de wijziging heeft plaatsgevonden berekend alsof de wijziging van de gemeentelijke respectievelijk de provinciale indeling reeds had plaatsgevonden op 1 januari 1998 waarbij het gemiddelde als bedoeld in artikel 2, eerste lid, vermeerderd of verminderd wordt naar rato van de mutatie in het aantal inwoners.
1.
De uitkering is uiterlijk in het jaar 2003 volledig geïntegreerd in de algemene uitkering uit het provinciefonds respectievelijk het gemeentefonds.
2.
Indien in de begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, behorende bij de begroting van het provinciefonds voor de jaren 1999, 2000 en 2001, onder artikel 2.02, een ander bedrag is opgenomen dan in de begroting 1998, wordt, met inachtneming van het gestelde in artikel 4, het in de begrotingsstaat vermelde bedrag in dezelfde verhouding over de betrokken provincies verdeeld als het bedrag voor het uitkeringsjaar 1998.
3.
Indien in de begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, behorende bij de begroting van het gemeentefonds voor de jaren 1999, 2000 en 2001, onder artikel 03.10, een ander bedrag is opgenomen dan in de begroting 1998, wordt, met inachtneming van het gestelde in artikel 4, het in de begrotingsstaat vermelde bedrag in dezelfde verhouding over de betrokken gemeenten verdeeld als het bedrag voor het uitkeringsjaar 1998.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt voor het eerst voor het uitkeringsjaar 1998.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit integratie-uitkering afschaffing milieuleges.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Onze staatssecretaris van Financiën zijn belast met de uitvoering van dit besluit.
's-Gravenhage, 9 september 1998
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de dertiende oktober 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht