Let op. Deze wet is vervallen op 4 mei 2007. U leest nu de tekst die gold op 3 mei 2007.

Besluit integratie welzijnsmiddelen provinciefonds

Uitgebreide informatie
Besluit van 3 september 1990 tot gefaseerde integratie in het Provinciefonds van uitkeringen inzake welzijn en volksgezondheid, provinciaal overleg zwakzinnigenzorg en provinciale beraadsgroepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 1986 (Stb. 400) tot uitvoering van de artikelen 160d, derde lid, en 160h, tweede lid, van de Provinciewet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën, van 21 maart 1990, BMV89/374/U20, directoraat-generaal Openbaar Bestuur, directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie;
Overwegende dat het gewenst is enkele per 1 januari 1989 naar het Provinciefonds overgehevelde specifieke uitkeringen gefaseerd te doen opnemen in de algemene uitkering;
Overwegende dat het gewenst is de mogelijkheid van beroep open te stellen tegen de definitieve vaststelling van de zogenaamde integratie-uitkeringen;
Gelet op artikel 160 e van de Provinciewet ( Stb. 1962, 17);
Gehoord de provincies (adviezen van 26 oktober 1988, I 1986/88; 30 januari 1989, I 1988/89 en 25 september 1989, I 1701 c /89);
De Raad van State gehoord (advies van 5 juni 1990, nr. W04.90.0153);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën, van 16 augustus 1990, BMV89/374/24;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Het bedrag dat op grond van artikel 160 e van de Provinciewet met ingang van het uitkeringsjaar 1989 in de begroting van het Provinciefonds 1989, artikel 4, is opgenomen in verband met de overheveling van uitkeringen inzake welzijn en volksgezondheid, te weten: de brede doeluitkering ex artikel 18 Welzijnswet ( Stb. 1987, 73); de Tijdelijke rijksbijdrageregeling ter stimulering van emancipatiewerk 1987 ( Stb. 1986, 212); de Rijksbijdrageregeling maatschappelijke dienstverlening fase I ( Stb. 1981, 670), exclusief sociaal-pedagogische zorg; de plankostenvergoeding Wet ziekenhuisvoorzieningen (WZV); de middelen van de steunfunctie Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW); de uitkeringen met betrekking tot het Provinciaal Overleg Zwakzinnigenzorg en de uitkeringen ten behoeve van de provinciale beraadgroepen inzake de jeugdhulpverlening, wordt over de provincies verdeeld overeenkomstig artikel 2.
Artikel 2
Bedrag Wijziging ten opzichte van het voorgaande jaar Totale wijziging met ingang van
  1990 1991 1992 1993
a. vast bedrag        
– Flevoland
– overige provincies 384 240 384 240 384 240 1 152 720
b. bedrag per inwoner   0,84   0,84   0,83     2,51
c. bedrag per ha. land en binnenwater   4,01   4,01   4,02      12,04
d. hedrag per gewogen km. vaarweg  833  833  834   2 500
1.
Aan de provincies wordt voor de uitkeringsjaren 1989 onderscheidenlijk 1990, 1991 en 1992 een uitkering gedaan op grond van artikel 160 e van de Provinciewet ter grootte van de som van de onder a. en b. bedoelde bedragen.
a. Een bedrag van f 2 600 000, over de provincies verdeeld overeenkomstig de onderstaande tabel:
Provincie Bedrag in guldens
Groningen 161 040
Friesland 218 683
Drenthe 134 840
Overijssel 170 302
Gelderland 345 246
Utrecht 130 173
Noord-Holland 279 847
Zuid-Holland 346 111
Zeeland 92 544
Noord-Brabant 440 912
Limburg 228 267
Flevoland 52 035
Totaal 2 600 000
b. Een bedrag ter grootte van onderscheidenlijk 100%, 66,67%, 33,33% en 0,0% van f 59 000 000, over de provincies verdeeld volgens de verhoudingen van de bedragen in de onderstaande tabel:
Provincie Bedrag in guldens
Groningen 3 672 486
Friesland 5 037 277
Drenthe 3 093 792
Overijssel 3 886 759
Gelderland 7 786 836
Utrecht 3 210 976
Noord-Holland 6 314 823
Zuid-Holland 7 710 345
Zeeland 2 216 946
Noord-Brabant 9 721 209
Limburg 5 137 634
Flevoland 1 118 017
Totaal 58 907 100
2.
De in het eerste lid genoemde uitkeringen uit het Provinciefonds worden in 1990, 1991 en 1992 aangevuld met en met ingang van 1993 vervangen door verhoging van de algemene uitkeringen door middel van de in onderstaande tabel weergegeven wijzigingen van de bedragen, bedoeld in artikel 160 c , eerste lid, van de Provinciewet.
Artikel 3
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en wordt voor het eerst toegepast voor het uitkeringsjaar 1989.
Artikel 5
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit integratie welzijnsmiddelen Provinciefonds.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.
’s-Gravenhage, 3 september 1990
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de vierde oktober 1990
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht