Let op. Deze wet is vervallen op 22 maart 2006. U leest nu de tekst die gold op 21 maart 2006.

Besluit kerndoelen primair onderwijs 1998

Uitgebreide informatie
Besluit van 2 juni 1998, houdende vaststelling van nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs (Besluit kerndoelen basisonderwijs 1998)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 14 januari 1998, nr. 1998/2147 (3708), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 9, vijfde lid, van de Wet op het basisonderwijs;
De Raad van State gehoord (advies van 24 april 1998, nr. WO5.98.0017);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 29 mei 1998, nr. 1998/20853 (3708), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De kerndoelen voor de onderwijsactiviteiten, genoemd in artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van de Wet op het basisonderwijs worden vastgesteld als aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage.
2.
Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar onderwijsactiviteiten als aan het eind van het basisonderwijs te bereiken doelstellingen hanteert. Kerndoelen geven een beschrijving van kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden.
Artikel 2. Overgangsrecht in verband met het Besluit kerndoelen basisonderwijs
De in de bijlage bij het Besluit kerndoelen basisonderwijs opgenomen kerndoelen kunnen door het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs uiterlijk tot 1 augustus 2001 worden gehanteerd voor leerlingen die op 31 juli 1998 reeds basisonderwijs volgen.
1.
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
2.
Het besluit, bedoeld in het eerste lid, wordt aan de beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. Het koninklijk besluit, bedoeld in het eerste lid, wordt niet genomen dan nadat 4 weken na de overlegging zijn verstreken en gedurende die termijn niet door of namens een van beide Kamers der Staten-Generaal de wens wordt te kennen gegeven dat het in dit besluit geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld.
3.
Het Besluit kerndoelen basisonderwijs wordt ingetrokken.
4.
Indien de citeertitel van het in het derde lid genoemde besluit is gewijzigd in Besluit kerndoelen primair onderwijs 1998, wordt laatstgenoemd besluit ingetrokken.
Artikel 4. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kerndoelen primair onderwijs 1998.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 2 juni 1998
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Uitgegeven vijfentwintigste juni 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1. Kerndoelen basisonderwijs
Artikel 2. Overgangsrecht in verband met het Besluit kerndoelen basisonderwijs
Artikel 3. Inwerkingtreding en intrekken Besluit
Artikel 4. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht