Besluit van 18 mei 2009, houdende de vaststelling van kerndoelen voor het speciaal onderwijs (Besluit kerndoelen WEC)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sharon A.M. Dijksma, van 19 augustus 2008, nr. WJZ/39370 (2638), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 13, zevende lid, van de Wet op de expertisecentra;
De Raad van State gehoord (advies van 12 maart 2009, nr. W05.08.0382/I);
Gezien het nader rapport van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sharon A. M. Dijksma, van 13 mei 2009, nr. WJZ122559 (2638), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Vastgesteld wordt een Besluit Kerndoelen WEC, als volgt:
Artikel 1. Kerndoelen speciaal onderwijs
De kerndoelen, bedoeld in artikel 13, zevende lid, van de Wet op de expertisecentra worden voor de verschillende onderwijssoorten vastgesteld als aangegeven in bijlage 1 en bijlage 2 bij dit besluit.
Artikel 1a. Kerndoelen uitstroomprofiel vervolgonderwijs
In aanvulling op de kerndoelen die zijn vastgesteld op grond van artikel 11b van de Wet op het voortgezet onderwijs, worden voor het uitstroomprofiel vervolgonderwijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de expertisecentra de kerndoelen vastgesteld als aangegeven in hoofdstuk 1 van bijlage 3 bij dit besluit. Het onderwijs in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs wordt ook na de eerste twee leerjaren mede op basis van deze kerndoelen verzorgd.
Artikel 1b. Kerndoelen arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel
De kerndoelen, bedoeld in artikel 14c, tweede en vijfde lid, van de Wet op de expertisecentra worden vastgesteld als aangegeven in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 van bijlage 3 bij dit besluit.
Artikel 1c. Kerndoelen uitstroomprofiel dagbesteding
De kerndoelen, bedoeld in artikel 14f, tweede en vierde lid, van de Wet op de expertisecentra worden vastgesteld als aangegeven in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 van bijlage 3 bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kerndoelen WEC.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 18 mei 2009
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,
Uitgegeven de drieëntwintigste juni 2009
De Staatssecretaris van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel 1. Kerndoelen speciaal onderwijs
Artikel 1a. Kerndoelen uitstroomprofiel vervolgonderwijs
Artikel 1b. Kerndoelen arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel
Artikel 1c. Kerndoelen uitstroomprofiel dagbesteding
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht