Let op. Deze wet is vervallen op 28 augustus 2004. U leest nu de tekst die gold op 27 augustus 2004.

Besluit Kernprogramma opleiding diploma Kraamverzorgster 1984

Uitgebreide informatie
1.
De praktijkperiode omvat ten minste 160 werkdagen
2.
Ter verwerkelijking van het doel van de praktijkperiode, namelijk praktische vorming en integratie van theorie en praktijk ten aanzien van de vakgebieden kraamzorg, huishouding en vorming, plaatst de leidster-docente van het kraamcentrum de leerlingen in door haar geschikt bevonden gezinnen, dan wel gedurende ten hoogste 8 weken in een inrichting. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan aan de hoofdinspecteur.
3.
De praktijkperiode in het kraamcentrum dient begeleid te worden door verpleegkundige stafleden van het kraamcentrum.
Artikel 14
Gedurende de praktijkperiode wordt theoretisch onderwijs gegeven omvattende:
a. bij het kraamcentrum, gedurende 2 lesuren per week met een minimum van 70 uur per praktijkperiode, zorg voor kraamvrouw en pasgeborene met de daarbij behorende praktijkleeropdrachten; dit kan ook in lesdagen met een minimum van 52 uur en een maximum van 60 lesuren per praktijkperiode zoals omschreven in het werkboek opleiding kraamverzorgsters;
b. gedurende de twee weken in het internaat als bedoeld in artikel 3, vierde lid, in ieder geval 8 uur kraamzorg in complexe sociale situaties, 10 uur kindergeneeskunde (pathologie van de pasgeborene) en 10 uur verloskunde. Bij de resterende uren komen in ieder geval huishouding en vorming aan de orde.
1.
Ten behoeve van het praktische gedeelte van de opleiding wordt gebruik gemaakt van een praktijkboekje waarvan een model ter inzage ligt op het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
2.
Gedurende de praktijkperiode oefent de leerling handvaardigheden en handelingen welke in het praktijkboekje worden genoemd. Er wordt in het praktijkboekje door de leidster-docente van het kraamcentrum aantekening gehouden van: -
verplichte handelingen: handelingen voor, tijdens en direct na de bevalling, handelingen op het gebied van de dagelijkse verzorging van de kraamvrouw en van de zuigeling, desinfecteren, voorlichting en instructie aan de kraamvrouw en gezinsleden;-
bijgewoonde zittingen van het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters.
Indien een leerling in een inrichting is geplaatst kunnen de verplichte handelingen door of namens het verpleegkundig hoofd van de verloskundige afdeling worden aangetekend.
3.
Indien een leerling de praktijkperiode alleen bij een kraamcentrum doorbrengt, moet de leerling: -
16 volledige verzorgingen van 8 à 10 dagen verrichten, waarvan 10 met bijwoning van de bevalling.
Van deze 10 dienen er ten minste 3 bij de kraamvrouw thuis plaats te vinden;-
ten minste 10 verslagen van verrichte verzorgingen opstellen;-
ten minste 4 zittingen op consultatiebureaus voor zuigelingen en kleuters bijwonen.
4.
Indien een leerling een deel van de praktijkperiode in een inrichting doorbrengt, dient voldaan te worden aan de volgende voorwaarden: -
16 volledige verzorgingen voor 8 à 10 dagen, waarvan ten minste 5 met bijwoning van de bevalling in de inrichting en 2 bij de kraamvrouw thuis. Voor elke 2 weken die een leerling doorbrengt in een inrichting wordt het aantal volledige verzorgingen met 1 verminderd;-
het totaal aantal bijgewoonde bevallingen dient over de gehele praktijkperiode ten minste 12 te bedragen.
Inhoudsopgave
+ § I. Algemene bepaling
+ § II. Opleiding
+ § III. De inhoud van de opleiding
+ § IV. Beoordeling tijdens en aan het einde van de internaatsperiode
- § V. De praktijkperiode in het kraamcentrum en de inrichting
+ § VI. Toetsen en waarderingsgesprekken tijdens de praktijkperiode
+ § VII. Het eindexamen
+ § VIII. Overgangsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht