Let op. Deze wet is vervallen op 28 augustus 2004. U leest nu de tekst die gold op 27 augustus 2004.

Besluit Kernprogramma opleiding diploma Kraamverzorgster 1984

Uitgebreide informatie
1.
Tijdens de praktijkperiode worden de praktische vaardigheden en het persoonlijk functioneren getoetst aan de hand van waarderingsgesprekken.
Deze gesprekken dienen in de 3e, 6e en 9e maand van de praktijkperiode plaats te vinden aan de hand van een door de hoofdinspecteur vastgesteld formulier.
De waardering geschiedt in de bewoordingen goed, voldoende en onvoldoende.
2.
Is de waardering in de 3e maand onvoldoende dan wordt de leerling van de opleiding in de desbetreffende instelling uitgesloten.
3.
Is de waardering in de 6e maand onvoldoende dan bepaalt de leidster-docente in overleg met de coördinatiecommissie, of de leerling wordt uitgesloten van de opleiding in de desbetreffende instelling dan wel of de praktijkperiode wordt verlengd met ten hoogste 6 maanden.
4.
Is de waardering in de 9e maand onvoldoende dan dient de opleiding met ten hoogste 6 maanden te worden verlengd, tenzij reeds een verlenging gegeven is door het overdoen van een deel van de opleiding bij onvoldoende waardering voor het gesprek in de 6e maand; in dit geval wordt de leerling van de opleiding in de desbetreffende instelling uitgesloten.
5.
Tijdens de praktijkperiode wordt de theoretische kennis tweemaal getoetst en wel in een tussentoets en in een eindtoets.
6.
Deze toetsen zijn schriftelijk en worden afgenomen op een door de coördinatiecommissie aangewezen plaats, en wel als volgt:
a. de toetsen worden door of vanwege de coördinatiecommissie samengesteld;
b. indien mogelijk worden de opgaven gerelateerd aan een praktijkgeval;
c. de tussentoets vindt plaats in de 6e maand, ten hoogste 4-6 weken voor de weken bedoeld in artikel 3, vierde lid;
d. de eindtoets vindt plaats in de 10e maand, ten hoogste 8-10 weken voor het eindgesprek.
1.
De tussentoets omvat de vakken: -
kraamzorg;-
kinderhygiëne;-
verloskunde;-
anatomie/fysiologie;-
huishoudkunde waaronder voeding.
2.
De waardering van de tussentoets geschiedt in de bewoordingen goed, voldoende of onvoldoende.
3.
Indien de leerling één onvoldoende heeft behaald kan de opleiding vervolgd worden.
Bij twee onvoldoendes vindt hertoetsing plaats van de vakken waarvoor onvoldoende is behaald. Bij meer dan twee onvoldoendes vindt hertoetsing van alle vakken plaats.
4.
Wanneer bij hertoetsing één onvoldoende is behaald dan kan de opleiding voortgezet worden.
Wanneer bij hertoetsing twee onvoldoendes worden behaald, wordt de opleiding met 6 maanden verlengd; na deze periode vindt nogmaals een hertoetsing plaats. Wanneer bij deze hertoetsing wederom twee onvoldoendes worden behaald, wordt de leerling van de opleiding in de desbetreffende instelling uitgesloten.
Wanneer bij hertoetsing meer dan twee onvoldoendes worden behaald, bepaalt de leidster-docente, na overleg met de coordinatie-commissie, of de leerling van de opleiding uitgesloten wordt, dan wel of de opleiding met ten hoogste 6 maanden verlengd wordt; na deze periode vindt nogmaals een hertoetsing plaats. Wanneer bij deze hertoetsing wederom twee onvoldoendes worden behaald, wordt de leerling van de opleiding in de desbetreffende instelling uitgesloten.
5.
Van het bepaalde in dit artikel kan in bijzondere gevallen ontheffing worden verleend door de hoofdinspecteur.
1.
De eindtoets omvat de vakken, genoemd in artikel 17, eerste lid,
2.
Tot de eindtoets worden uitsluitend toegelaten die leerlingen wier praktische vaardigheden en persoonlijk functioneren in de negende maand van de praktijkperiode ingevolge artikel 16, eerste lid, met goed of voldoende zijn beoordeeld.
3.
De waardering van de eindtoets geschiedt in de bewoordingen goed, voldoende of onvoldoende.
4.
Een leerling is geslaagd voor de eindtoets indien voor alle vakken goed of voldoende is bepaald.
Bij een of twee onvoldoendes vindt hertoetsing plaats van die vakken waarvoor onvoldoende is behaald.
Bij meer dan twee onvoldoendes vindt hertoetsing plaats van alle vakken.
5.
Indien bij hertoetsing wederom een onvoldoende wordt behaald dan wordt de opleiding door de leidster-docente, na overleg met de coordinatie-commissie, met ten hoogste 6 maanden verlengd, waarna de leerling nogmaals de eindtoets aflegt, tenzij reeds eerder verlenging door overdoen van de opleiding op grond van tussentoetsen heeft plaatsgevonden, in welk geval de leerling wordt afgewezen.
6.
Van het bepaalde in dit artikel kan in bijzondere gevallen ontheffing worden verleend door de hoofdinspecteur.
Inhoudsopgave
+ § I. Algemene bepaling
+ § II. Opleiding
+ § III. De inhoud van de opleiding
+ § IV. Beoordeling tijdens en aan het einde van de internaatsperiode
+ § V. De praktijkperiode in het kraamcentrum en de inrichting
- § VI. Toetsen en waarderingsgesprekken tijdens de praktijkperiode
+ § VII. Het eindexamen
+ § VIII. Overgangsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht