Besluit kleurstoffen in levensmiddelen BES
1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. kleurstoffen: stoffen welke kleur geven of teruggeven aan eet- of drinkwaren, met inbegrip van natuurlijke bestanddelen van eet- of drinkwaren en andere natuurlijke bronnen, die normaliter niet als eet- en drinkwaar worden gebruikt, alsmede preparaten die uit eet- of drinkwaren en ander natuurlijk uitgangsmateriaal verkregen zijn via een fysische of chemische behandeling die resulteert in een selectieve extractie van de kleurstof met betrekking tot de aromatische of voedingsbestanddelen;
b. quantum satis: een hoeveelheid kleurstoffen, toegevoegd aan eet- of drinkwaren overeenkomstig goede produktie-methoden, die niet groter is dan voor het beoogde doel nodig is;
c. onverwerkte eet- of drinkwaar: een eet- of drinkwaar die geen behandeling heeft ondergaan welke een ingrijpende wijziging veroorzaakt in de oorspronkelijke staat daarvan, met dien verstande dat die eet- of drinkwaar gesneden, verdeeld, uitgebeend, gehakt, geschild, gewassen, gemalen, schoongemaakt, diepgevroren, ingevroren, gekoeld, ontkorst, gedopt, verpakt of niet-verpakt kan zijn.
2.
Dit besluit heeft geen betrekking op:
a. gedroogde of geconcentreerde eet- of drinkwaren, en smaakstoffen die wegens de aromatische, smaakgevende of voedingseigenschappen worden gebruikt voor de bereiding van samengestelde eet- en drinkwaren, en die als bijkomend effect kleur geven aan eet- en drinkwaren;
b. kleurstoffen die worden gebruikt voor het kleuren van niet voor menselijke consumptie bestemde oppervlaktelagen van eetwaren.
Artikel 2
Uitsluitend de in bijlage 1 bedoelde kleurstoffen mogen:
a. worden gebruikt in eet- en drinkwaren;
b. worden gebruikt voor het ter versiering kleuren van eierschalen;
rechtstreeks worden verkocht aan de consument, met uitzondering van E 123, E 127, E 128, E 154, E 160b, E 161g, E 173 en E 180.
Artikel 3
De in de bij dit besluit behorende bijlage 2 bedoelde eet- en drinkwaren bevatten geen kleurstoffen, tenzij anders is bepaald in de bijlagen 3 , 4 of 5 , onder de daarbij opgenomen voorwaarden.
Artikel 4
Kleurstoffen mogen in de bij dit besluit behorende bijlagen 3 , 4 en 5 bedoelde eet- en drinkwaren uitsluitend worden gebruikt met inachtneming van de daarbij vermelde voorwaarden.
Artikel 5
De in de bij dit besluit behorende bijlage 4 bedoelde kleurstoffen mogen slechts worden gebruikt in de in die bijlage bedoelde eet- en drinkwaren, met inachtneming van de daarbij vermelde bepalingen.
1.
De in de bij dit besluit behorende bijlage 5 , deel 1, bedoelde kleurstoffen mogen uitsluitend in de in bijlage 5, deel 2, en in alle andere niet in bijlage 2 en 3 bedoelde eet- en drinkwaren, ad quantum satis worden gebruikt, onder de voorwaarde dat de consument niet misleid wordt.
2.
De in de bij dit besluit behorende bijlage 5 , deel 2, bedoelde kleurstoffen mogen slechts worden gebruikt in de daar bedoelde eet- en drinkwaren, met inachtneming van de daarbij vermelde voorwaarden.
Artikel 7
Onverminderd andere wettelijke voorschriften mag een kleurstof aanwezig zijn in:
a. een niet in de bij dit besluit behorende bijlage 2 bedoelde samengestelde eet- of drinkwaar, voor zover die kleurstof aanwezig mag zijn in een ingrediënt van die eet- of drinkwaar;
b. een eet- of drinkwaar die uitsluitend bestemd is voor de bereiding van een samengestelde eet- of drinkwaar, met dien verstande dat die samengestelde eet- of drinkwaar voldoet aan deze regeling.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking de dag na de uitgifte van het Publicatieblad waarin het geplaatst is, en werkt terug tot en met 25 november 2004.
Artikel 9
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit kleurstoffen in levensmiddelen BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht