Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit kostenverhaal Mededingingswet

Uitgebreide informatie
Besluit van 20 oktober 2006, houdende regels met betrekking tot de in rekening te brengen kosten ter zake van het geven van beschikkingen op grond van de Mededingingswet (Besluit kostenverhaal NMa)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 24 juli 2006, nr. WJZ 6051546;
Gelet op artikel 93a van de Mededingingswet;
De Raad van State gehoord (advies van 7 september 2006 no. W10.06.0338/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 12 oktober 2006, nr. WJZ 6083372;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder wet: Mededingingswet .
1.
De vergoeding die verschuldigd is op grond van artikel 93a van de wet bestaat uit een vast bedrag.
2.
Het vaste bedrag, bedoeld in het eerste lid, kan verschillen voor de verschillende in artikel 93a van de wet bedoelde beschikkingen.
Artikel 3
Het vaste bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, is:
a. € 15 000 voor het geven van een beschikking als bedoeld in artikel 37 van de wet;
b. € 30 000 voor het geven van een beschikking als bedoeld in artikel 44 van de wet;
c. € 2 000 voor het geven van een beschikking als bedoeld in de artikelen 25, 40, 46 en 47 van de wet.
1.
De Autoriteit Consument en Markt zendt tegelijk met de bekendmaking van de desbetreffende beschikking aan degene die een bedrag als bedoeld in artikel 2 verschuldigd is een rekening.
2.
De Autoriteit Consument en Markt int de bedragen.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
2.
Dit besluit is niet van toepassing op beschikkingen die zijn gegeven op meldingen en aanvragen die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit zijn ontvangen.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kostenverhaal Mededingingswet.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 20 oktober 2006
De Minister van Economische Zaken
Uitgegeven de achtentwintigste december 2006
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht