Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2010.

Besluit kwaliteitscriteria planvorming rampenbestrijding

Uitgebreide informatie
Artikel 2
Voor de in artikel 3 van de wet geregelde onderdelen van het rampenplan gelden de in deze paragraaf opgenomen criteria.
1.
De risico-inventarisatie geeft een concreet beeld van:
a. de soorten rampen en zware ongevallen die de gemeente bedreigen en de mogelijke gevolgen daarvan en;
b. de risicovolle situaties binnen de gemeente waarbij zich een ramp of zwaar ongeval kan voordoen en de mogelijke gevolgen daarvan.
2.
De risico-inventarisatie bevat:
a. een overzicht van stationaire en dynamische objecten binnen de gemeente;
b. een overzicht van stationaire en dynamische objecten op het grondgebied van aangrenzende gemeenten of aangrenzende staten, waarvan de mogelijke gevolgen zich kunnen uitstrekken tot op het grondgebied van de gemeente.
3.
Het rampenplan bevat een analyse van de geïnventariseerde risico's en de normen op basis waarvan het college van burgemeester en wethouders beoordeelt voor welke ramp of zwaar ongeval een rampbestrijdingsplan dient te worden opgesteld, alsmede het resultaat van deze beoordeling.
Artikel 4
De in het rampenplan gehanteerde begripsomschrijvingen sluiten aan bij het wettelijke begrippenkader, de gehanteerde begrippen in de vanwege Onze Minister uitgegeven handleidingen, leidraden en circulaires en de gehanteerde begrippen in de rampenplannen van omliggende gemeenten en in het beheersplan.
Artikel 5
Het overzicht van de bij de rampenbestrijding betrokken diensten, instanties, organisaties en personen sluit aan bij de risico-inventarisatie en -analyse en bevat een weergave van de afspraken over de personele en materiële inzet.
1.
Het in het rampenplan opgenomen schema met betrekking tot de leiding over en de gecoördineerde inzet van de bij de rampenbestrijding betrokken diensten, instanties, organisaties en personen bevat:
a. een beschrijving van de taken en bevoegdheden;
b. een beschrijving van de organisatie- en coördinatiestructuur;
c. een beschrijving van het opschalingsproces;
d. een weergave van de afspraken over de gecoördineerde informatievoorziening.
2.
Het rampenplan bevat een beschrijving van de afspraken en procedures inzake de wijze waarop personele en materiële bijstand wordt gevraagd en verleend.
1.
Het in het rampenplan opgenomen interne en externe verbindingsschema en alarmeringsschema bevatten:
a. een beschrijving van de middelen die worden ingezet en de wijze waarop de operationaliteit is geborgd;
b. de actuele bereikbaarheidsgegevens van de bij de rampenbestrijding betrokken diensten, instanties, organisaties en personen.
2.
Het in het rampenplan opgenomen interne en externe alarmeringsschema,bevat tevens:
a. een alarmeringsprocedure;
b. op de verschillende soorten rampen en zware ongevallen afgestemde alarmeringslijsten;
c. een piket- of waakdienstregeling voor de betrokken onderdelen van de gemeentelijke rampbestrijdingsorganisatie;
3.
Het rampenplan bevat een beschrijving van de wijze waarop de interne en externe verbindings- en alarmeringsschema's zijn afgestemd op de schema's van omliggende gemeenten, betrokken (inter) regionale organisaties en aangrenzende staten.
1.
Het in het rampenplan opgenomen informatieplan met betrekking tot de artikelen 10 b, eerste en tweede lid, 10 c, en 11 a, eerste en tweede lid van de wet, en het waarschuwingsplan bevatten ten minste een beschrijving van:
a. de wijze waarop bij de informatieverstrekking rekening is gehouden met speciale doelgroepen;
b. de wijze waarop de informatievoorziening is afgestemd met omliggende gemeenten;
c. een procedure waarmee een adequate voorlichtingscapaciteit wordt verzekerd;
2.
Het rampenplan bevat een beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de verplichtingen die uit het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen voor de gemeente voortvloeien.
Artikel 9
Het in het rampenplan opgenomen verplaatsingsplan bevat een beschrijving van:
a. de procedures met betrekking tot de verplaatsing van personen, huisdieren en vee;
b. de procedures met betrekking tot de verplaatsing of veiligstelling van objecten met een cultuurhistorische waarde;
c. de afspraken met vervoers- en transportondernemingen of een verwijzing daarnaar;
d. de wijze waarop rekening is gehouden met speciale doelgroepen, waaronder gehandicapten, ouderen, zieken en gedetineerden;
e. de wijze waarop het verplaatsingsplan is afgestemd met omliggende gemeenten en met betrokken regionale organisaties.
Artikel 10
Het in het rampenplan opgenomen plan voor de geneeskundige organisatie bevat een beschrijving van de wijze waarop in de coördinatie van, alsmede operationele afstemming tussen de verschillende geneeskundige organisaties is voorzien.
Artikel 11
Het in het rampenplan opgenomen plan voor de opvang en verzorging van slachtoffers bevat een beschrijving van:
a. de procedures met betrekking tot de opvang en verzorging van personen, huisdieren en vee;
b. potentiële opvanglocaties en de gemaakte afspraken met de beheerders daarvan;
c. de afspraken met betrekking tot de logistieke aspecten van opvang en verzorging;
d. de wijze waarop rekening is gehouden met speciale doelgroepen;
e. een procedure voor de opvang van slachtoffers voor langere duur (noodonderkomen);
f. de wijze waarop het opvang- en verzorgingsplan is afgestemd met omliggende gemeenten en met betrokken regionale organisaties.
Artikel 12
Het in het rampenplan opgenomen plan voor psychosociale nazorg bevat een beschrijving van de wijze waarop in de organisatie en coördinatie van de psychosociale nazorg is voorzien.
Artikel 13
Het in het rampenplan opgenomen plan voor de voedselvoorziening aan de bevolking bevat een beschrijving van:
a. de organisatie van de noodwater- en nooddrinkwatervoorziening;
b. de organisatie van de opslag en distributie van voedsel en drinkwater.
1.
Het in het rampenplan opgenomen plan voor de bevoorrading van rampbestrijders bevat een beschrijving van de afspraken over de logistieke processen inzake de personele en materiële bijstand van de rampbestrijdingsorganisatie.
2.
Het rampenplan bevat een beschrijving van de wijze waarop het bevoorradingsplan is afgestemd met omliggende gemeenten en met betrokken regionale organisaties.
Artikel 15
Het in het rampenplan opgenomen plan ter beperking van schadelijke gevolgen bevat een beschrijving van:
a. de organisatie met betrekking tot de opzet van een informatie- en adviescentrum;
b. de coördinatie van de activiteiten met betrekking tot het herkennen en onderkennen van milieugezondheidsrisico's en het treffen van daarop gebaseerde maatregelen;
c. een asbestprotocol of verwijzing daarnaar.
Artikel 16
Het in het rampenplan opgenomen schaderegistratieplan bevat een beschrijving van:
a. de procedure met betrekking tot de registratie van schade;
b. de organisatie en coördinatie van de schaderegistratie;
c. afspraken met omliggende gemeenten en gespecialiseerde instanties of ondernemingen met betrekking tot personele bijstand bij schadevaststelling en registratie.
Artikel 17
Het in het rampenplan opgenomen plan met betrekking tot de organisatie en inrichting van een centraal registratie- en inlichtingenbureau bevat een beschrijving van:
a. een procedure voor het verzamelen, registreren en verifiëren van gegevens van overledenen, gewonden, vermisten, evacués en daklozen;
b. een procedure voor de verstrekking van inlichtingen ten aanzien van overledenen, gewonden, vermisten, evacués en daklozen;
c. de wijze waarop van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en andere gegevensbestanden gebruik wordt gemaakt;
d. afspraken over standaardisatie en automatisering van de registratie;
e. afspraken met de bij de rampbestrijding betrokken diensten, instanties, organisaties en personen;
f. de wijze waarop het is afgestemd met de omliggende gemeenten.
Artikel 18
Het in het rampenplan opgenomen plan met betrekking tot de verslaglegging bevat een beschrijving van:
a. een procedure met betrekking tot het bijhouden van een logboek, notulen van de beleids- en operationele staven en besluitenlijsten;
b. afspraken over te hanteren instructies, formats en standaardformulieren;
c. afspraken over de archivering van de vastgelegde gegevens.
1.
Het rampenplan bevat een beschrijving van de wijze waarop en de frequentie waarmee het plan of onderdelen daarvan wordt of worden beoefend en geëvalueerd.
2.
Alle in het rampenplan opgenomen deelplannen, schema's en overzichten bevatten een beschrijving van de wijze waarop en de frequentie waarmee zij worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden.
Artikel 20
De in het rampenplan opgenomen verzendlijst bevat ten minste de in het overzicht, bedoeld in artikel 3, vijfde lid, onder b van de wet genoemde diensten, instanties, organisaties en personen.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
- § 2. Toetsingscriteria rampenplannen
+ § 3. Toetsingscriteria rampbestrijdingsplannen
+ § 3.1. Bijzondere rampbestrijdingsplannen
+ § 4. Toetsingscriteria beheersplannen
+ § 5. Inhoud organisatieplannen
+ § 6. Slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht