Let op. Deze wet is vervallen op 27 februari 2014. U leest nu de tekst die gold op 26 februari 2014.

Besluit Mandaat Bestuur Nederlandse emissieautoriteit 2012

Uitgebreide informatie
Besluit van het Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit van 21 februari 2012, nr. U2012-02-16/01148 houdende verlening van mandaat (Besluit mandaat Bestuur Nederlandse Emissieautoriteit)
Het Bestuur,
Gelet op de artikelen 16.5, 16.10, 16.12, 16.13, 16.16, 16.17, 16.20, 16.20a, 16.20b, 16.39, 16.39d, 16.39h, 16.39n, 16.49, 18.6a, 18.6b, 18.16a, 18.16q, 18.16s van de Wet milieubeheer;
Besluit:
Artikel 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Bestuur: het bestuur van de NEa;
b. Directeur: de directeur NEa;
c. NEa: Nederlandse Emissieautoriteit;
d. Plaatsvervangend Directeur: een door de directeur aan te wijzen medewerker van de emissieautoriteit;
e. Voorzitter: de voorzitter van het bestuur van de NEa;
Artikel 2. Mandaat Directeur en Plaatsvervangend Directeur
Aan de Directeur en Plaatsvervangend Directeur wordt mandaat verleend om besluiten te nemen inzake:
het verlenen, wijzigen, intrekken en weigeren van een emissievergunning van broeikasgassen en stikstofoxiden;
het beslissen op meldingen van wijzigingen van het monitoringplan;
het doen wijzigen van het monitoringplan;
het afkeuren van het emissieverslag en het ambtshalve vaststellen van de betrokken gegevens;
het goedkeuren van het monitoringplan van een vliegtuigexploitant;
het kosteloos toewijzen van broeikasgasemissierechten aan vliegtuigexploitanten;
het opleggen van een last onder dwangsom;
het opleggen van een bestuurlijke boete;
het nemen van invorderingsbeschikkingen;
van het vaststellen van formulieren voor het doen van meldingen van wijzigingen van het monitoringsplan, bedrijfswijzigingen die gevolgen hebben voor de hoogte van de toewijzing, het aanvragen van kosteloze toewijzing van broeikasgasemissierechten en voor het opstellen van het monitoringsplan, het emissieverslag en de verificatieverklaring;
het verzoeken aan de drijver van de inrichting om geverifieerde gegevens aan te leveren, indien nodig voor aanpassing van de toewijzing als gevolg van een wijziging van de Carbon-Leakage-lijst;
het afhandelen van bezwaren tegen de weigering van de nationale administrateur om een rekening te openen;
het afhandelen van bezwaren tegen de weigering van de nationale administrateur om een gemachtigde vertegenwoordiger of een extra gemachtigde vertegenwoordiger goed te keuren;
het afhandelen van bezwaren tegen een opschorting van de toegang tot de rekening;
het afhandelen van bezwaren tegen een afsluiting van de rekening of verwijdering van een gemachtigde vertegenwoordiger.
Artikel 3. Vertegenwoordiging in rechte
De Directeur heeft mandaat om medewerkers van de NEa te machtigen in rechte op te treden.
Artikel 4. Ondertekening
Indien op grond van dit besluit stukken worden afgedaan, luidt de ondertekening:
het Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit,
namens deze:
functie van de betrokken gemandateerde
handtekening van de betrokken gemandateerde
naam van de betrokken gemandateerde
1.
Het besluit Mandaat, Volmacht en Machtiging Nederlandse Emissieautoriteit 2007 wordt ingetrokken.
2.
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit Mandaat Bestuur Nederlandse emissieautoriteit 2012.
3.
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant.
De Nederlandse Emissieautoriteit,
de Voorzitter van het Bestuur,
Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Mandaat Directeur en Plaatsvervangend Directeur
Artikel 3. Vertegenwoordiging in rechte
Artikel 4. Ondertekening
Artikel 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht