Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 15 februari 2013, nr. DJZ/BR/0158-2013, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan de algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Veiligheid en Justitie met betrekking tot subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers
De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Aan de algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt mandaat verleend om namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking:
a. besluiten te nemen inzake subsidieverlening op grond van artikel 2.5 van de Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, met inachtneming van de daartoe vastgestelde beleidsregels;
b. te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.
Artikel 2
De algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt gemachtigd tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de besluiten, bedoeld in artikel 1.
Artikel 3
De algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Veiligheid en Justitie kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht