Besluit van het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants houdende regels inzake mandaat en machtiging (Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA)
Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit als volgt:
Artikel 1
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
directie: de directie, bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de wet;
wet: de Wet op het accountantsberoep .
Artikel 2
Het bestuur verleent mandaat en machtiging aan de directie om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van het bepaalde in artikel 31 van de wet.
1.
Het bestuur verleent mandaat en machtiging aan de directie om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van het bepaalde in artikel 38 van de wet, met uitzondering van het besluit waarin de weigeringsgrond, bedoeld in artikel 39, eerste lid, onder e, van de wet, aan de orde is.
2.
Het bestuur verleent mandaat en machtiging aan de directie om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van het bepaalde in artikel 43 van de wet.
Artikel 4
Het bestuur verleent mandaat en machtiging aan de directie om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van het bepaalde in artikel 47 van de wet ten aanzien van het afgeven van een getuigschrift.
Artikel 5
Het bestuur verleent mandaat en machtiging aan de directie om besluiten te nemen ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur .
1.
Het bestuur verleent mandaat en machtiging aan de directie om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van het bepaalde in artikel 11 van de Verordening accountantsorganisaties.
2.
Het bestuur verleent mandaat en machtiging aan de directie om een beslissing op bezwaar te nemen op een bezwaarschrift gericht tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid.
1.
Het bestuur verleent mandaat en machtiging aan de Raad voor de Praktijkopleidingen om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van de bevoegdheden of taken van de Verordening op de praktijkopleidingen, met uitzondering van het bepaalde in artikel 6, derde lid, van die verordening en de Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen.
2.
Het bestuur verleent mandaat en machtiging aan de directie om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van het bepaalde in artikel 6, derde lid, van de Verordening op de praktijkopleidingen.
1.
Het bestuur verleent mandaat en machtiging aan de directie om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van de bevoegdheden of taken van de Nadere voorschriften permanente educatie en de Beleidsregel permanente educatie , met uitzondering van het bepaalde in artikel 3 van die nadere voorschriften.
2.
Het bestuur verleent mandaat en machtiging aan de directie om een beslissing op bezwaar te nemen op een bezwaarschrift gericht tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid.
1.
Het bestuur verleent mandaat en machtiging aan de directie om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van de bevoegdheden of taken van het bepaalde in artikel 30, eerste lid, van de wet en de artikelen 3, 8, 9 en 10 van de Algemene contributieverordening.
2.
Het bestuur verleent mandaat en machtiging aan de directie om een beslissing op bezwaar te nemen op een bezwaarschrift gericht tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid.
1.
Het bestuur verleent mandaat en machtiging aan de Raad voor Toezicht om besluit te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van de bevoegdheden of taken van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen .
2.
Het bestuur verleent mandaat en machtiging aan de directie om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van de bevoegdheden of taken van het bepaalde in artikel 30, tweede lid, van de wet en de artikelen 3 en 6 van de Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen.
1.
Het bestuur verleent mandaat en machtiging aan de directie om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van de bevoegdheden of taken van de Verordening examen Nederlands recht en gedrags- en beroepsregels en de Verordening examengelden Nederlands recht en gedrags- en beroepsregels .
2.
Het bestuur verleent mandaat en machtiging aan de directie om een beslissing op bezwaar te nemen op een bezwaarschrift gericht tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid.
1.
De directie kan voor de in de artikelen 2, 3, 5, 6, eerste lid, 7, tweede lid, 8, eerste lid, 9, eerste lid, 10, tweede lid, en 11, eerste lid, bedoelde aangelegenheden ondermandaat en machtiging verlenen aan een daartoe aangewezen functionaris.
2.
De Raad voor de Praktijkopleidingen kan voor de in artikel 7, eerste lid, bedoelde aangelegenheden ondermandaat en machtiging verlenen aan een daartoe aangewezen functionaris.
3.
De Raad voor Toezicht kan voor de in artikel 10, eerste lid, bedoelde aangelegenheden ondermandaat en machtiging verlenen aan een daartoe aangewezen functionaris.
4.
Het verlenen van (nader) ondermandaat en machtiging alsmede wijziging daarvan geschiedt schriftelijk.
Artikel 13
Het krachtens mandaat of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:
Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,
namens deze:
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
Artikel 14
Alle besluiten betreffende mandaat en machtiging van NIVRA en NOvAA worden ingetrokken.
Artikel 15
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.
Artikel 16
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA.
Amsterdam, 8 oktober 2013
Plaatsvervangend voorzitter van het bestuur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht