Besluit houdende regels inzake mandaat en machtiging aan het College Kwaliteitsonderzoek (Besluit mandaat en machtiging CKO)
Het bestuur van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants maakt, gelet op artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, onderstaand besluit bekend welke op 11 december 2008 door het bestuur is genomen.
Het bestuur van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Verordening Kwaliteitsonderzoek;
Besluit als volgt:
Artikel 1
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
a. College: het College Kwaliteitsonderzoek, bedoeld in artikel 21 van de Verordening Kwaliteitsonderzoek;
b. incidentenonderzoek: het incidentenonderzoek, bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van de Verordening Kwaliteitsonderzoek;
c. periodiek onderzoek: het periodiek onderzoek, bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van de Verordening Kwaliteitsonderzoek;
d. thematisch onderzoek: het thematisch onderzoek, bedoeld in artikel 1, onderdeel r, van de Verordening Kwaliteitsonderzoek;
e. vervolgonderzoek: het vervolgonderzoek, bedoeld in artikel 1, onderdeel s, van de Verordening Kwaliteitsonderzoek;
Artikel 2
Aan het College wordt mandaat en machtiging verleend om besluiten te nemen en handelingen te verrichten met betrekking tot het opstellen en sturen van een vragenlijst en het aanwijzen van onderzoekers, ter uitvoering van het bepaalde in de artikelen 4 en 6 van de Verordening Kwaliteitsonderzoek.
Artikel 3
Aan het College wordt mandaat en machtiging verleend om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van:
a. het periodiek onderzoek,
b. het vervolgonderzoek,
c. het thematisch onderzoek, en
d. het incidentenonderzoek.
Artikel 4
Het College neemt bij de uitvoering van het mandaat en de machtiging de Beleidsregel Kwaliteitsonderzoek in acht.
Artikel 5
Aan het College wordt mandaat en machtiging verleend om besluiten te nemen en handelingen te verrichten met betrekking tot het verlenen van de accreditatie, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 24 van de Verordening Kwaliteitsonderzoek.
1.
Het College kan voor de in artikelen 2 en 3 bedoelde aangelegenheden ondermandaat en machtiging verlenen aan de algemeen directeur van het Nederlands Instituut van Registeraccountants. Het College kan daarbij bepalen dat nader ondermandaat en machtiging aan onder de algemeen directeur ressorterende functionarissen is toegestaan.
2.
Het verlenen van ondermandaat en machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk.
Artikel 7
Het krachtens mandaat of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:
Het bestuur van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,
namens deze:
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging CKO.
De
voorzitter van het bestuur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht