Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2006. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2006.

Besluit mandaat Laser uitvoeringsregelingen WTS

Uitgebreide informatie
a. de buitendienst-medewerkers van het in artikel 2 genoemde agentschap;
b. de daartoe door het in artikel 2 genoemde agentschap ingeschakelde schade-experts, voorzover dit toezicht noodzakelijk is voor de vaststelling van de schade en kosten en ter verificatie van de door de aanvrager verstrekte gegevens;
c. de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
d. de ambtenaren van de accountantsdiensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
e. de ambtenaren van de Economische Controledienst.
2.
De in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde ambtenaren en personen hebben de bevoegdheden, neergelegd in de artikelen 5:15 tot en met 5:18, met uitzondering van het tweede lid, en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 5a
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat Laser uitvoeringsregelingen WTS.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Aanwijzing schade-experts
+ § 2. Mandaatverlening
- § 3. Toezicht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht