Let op. Deze wet is vervallen op 21 juni 2014. U leest nu de tekst die gold op 20 juni 2014.

Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2014

Uitgebreide informatie
Besluit van de Kamer van Koophandel inhoudende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan diverse functionarissen van de Kamer van Koophandel (Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2014)
De Kamer van Koophandel,
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet: de Wet op de Kamer van Koophandel ;
b. de Kamer: het zelfstandig bestuursorgaan Kamer van Koophandel, als bedoeld in artikel 2 van de wet;
c. leden van de Kamer: de voorzitter en de overige leden van de Kamer, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet;
d. voorzitter: voorzitter van de Kamer, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet
e. functionaris: een natuurlijk persoon aangesteld door de Kamer in vaste of tijdelijke dienst of werkzaam onder verantwoordelijkheid van de Kamer;
f. CFO: een functionaris belast met de rol van Chief Financial Officer bij de Kamer;
g. manager: een functionaris belast met de leiding over een afdeling of een organisatieonderdeel van de Kamer;
h. teamleider: een functionaris belast met het aansturen van een team binnen een afdeling of een organisatieonderdeel van de Kamer;
i. het bedrag: het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).
1.
De Kamer verleent aan de CFO volmacht en machtiging tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de volgende aangelegenheden met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 100.000 per verplichting niet te boven gaat:
Financiën;
Planning & Control (Risk management);
Quality & Compliance;
Interne audits;
Vastgoed management;
Facilitaire zaken;
ICT;
Externe relaties met betrekking tot financiële en vastgoed portefeuille.
2.
De Kamer verleent voorts aan de CFO en de voorzitter, gezamenlijk handelend, volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die verband houden met de in het eerste lid bedoelde aangelegenheden.
Artikel 3
De Kamer verleent mandaat, volmacht en/ of machtiging aan de functionarissen zoals vermeld in het bij dit besluit behorende mandaatoverzicht .
Artikel 4
Bij of krachtens dit besluit verleend mandaat, volmacht en machtiging heeft geen betrekking op:
? het vaststellen of wijzigen van het beleid van de Kamer;
? het benoemen, ontslaan of schorsen van leden van de regionale raden;
? het voordragen van de leden van de Kamer;
? het vaststellen van het (regionale) meerjarenprogramma;
? het vaststellen van het jaarverslag, jaarrekening, activiteitenplan en begroting;
? het nemen van beslissingen, die op grond van de wet zijn onderworpen aan de goedkeuring dan wel instemming van de Minister;
? het nemen van besluiten, die een overschrijding van de vastgestelde begroting of kredieten zouden inhouden.
1.
Een functionaris kan met betrekking tot de aan hem bij dit besluit verleende bevoegdheden ondermandaat, volmacht en/of machtiging verlenen indien en voor zover dit is aangegeven in het bij dit besluit behorende mandaatoverzicht .
2.
Het verlenen van ondermandaat, volmacht, machtiging alsmede wijziging en beëindiging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat formulering betreft in overeenstemming met de manager Bestuurszaken van de Kamer.
3.
Een functionaris, die ondermandaat, volmacht, machtiging verleent, draagt er zorg voor dat een afschrift van zijn besluit wordt gezonden aan het team Business & group control van de Kamer en aan de gemandateerde c.q. ge(vol)machtigde.
Artikel 6
Het krachtens (onder)mandaat of volmacht ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:
De Kamer van Koophandel,
namens deze:
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2014.
Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.
Utrecht, 20 januari 2014
Voorzitter Kamer van Koophandel.
Lid Kamer van Koophandel.
Lid Kamer van Koophandel.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht