Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit maximumgehaltes aan teer, nicotine en koolmonoxide in sigaretten en shag

Uitgebreide informatie
Besluit van 21 maart 1994, tot uitvoering van artikel 2, tweede lid, van de Tabakswet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 15 november 1993, GVC/ADT 93.3362, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken;
Gelet op richtlijn nummer 90/239/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 mei 1990 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake het maximale teergehalte in sigaretten ( Pb EG L 137), alsmede op artikel 2, tweede lid van de Tabakswet;
De Raad van State gehoord (advies van 3 februari 1994, nr. W13.93.0751);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 7 maart 1994, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. teer: het ongezuiverde water- en nicotinevrije condensaat van rook;
b. nicotine: nicotinealkaloïden;
c. ingrediënten: stoffen of bestanddelen, met uitzondering van tabaksbladeren en andere natuurlijke of niet-getransformeerde delen van de tabaksplant, die bij de productie of de bereiding van tabaksproducten worden gebruikt en nog in het eindproduct aanwezig zijn, al dan niet in gewijzigde vorm, met inbegrip van papier, filter, inkt en kleefstoffen.
1.
Het teergehalte van een sigaret bedraagt niet meer dan 12 milligram.
2.
Met ingang van 1 januari 2004 bedragen de gehaltes aan teer, nicotine en koolmonoxide van een sigaret niet meer dan:
a. 10 milligram teer;
b. 1 milligram nicotine;
c. 10 milligram koolmonoxide.
3.
Tot 1 januari 2007 geldt het tweede lid niet voor sigaretten die voor export naar landen buiten de Europese Unie bestemd zijn.
1.
Met ingang van 1 mei 2004 is het teergehalte van shag zodanig dat het gehalte in een shagje van 750 milligram niet meer dan 12 milligram bedraagt.
2.
Shag die vóór 1 mei 2004 is vervaardigd en niet voldoet aan de in het eerste lid gestelde eis, mag bedrijfsmatig worden verstrekt of daartoe aanwezig zijn tot 1 mei 2005.
Artikel 4
Bij regeling van Onze Minister worden methoden van onderzoek aangewezen, die bij uitsluiting beslissend zijn voor de vaststelling of met betrekking tot een sigaret of een shagje aan de in dit besluit gestelde eisen ter zake van de gehaltes aan teer, nicotine of koolmonoxide is voldaan.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maximumgehaltes aan teer, nicotine en koolmonoxide in sigaretten en shag.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 21 maart 1994
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de veertiende april 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht