Besluit militair keuringsreglement BES
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. keuring: een onderzoek naar de geschiktheid danwel ongeschiktheid voor de dienst bij de krijgsmacht;
b. afwijking: een aandoening of gebrek als bedoeld in de bij dit besluit behorende bijlage I .
Artikel 2
Een keuring omvat:
a. een onderzoek of de opgeroepene voldoet aan de eisen gesteld in de bij dit landsbesluit behorende bijlage II ;
b. een onderzoek of de opgeroepene voldoet aan de psychologische eisen gesteld in de bij dit landsbesluit behorende bijlage III ;
c. een onderzoek of de opgeroepene afwijkingen heeft.
1.
Zij die voor de dienstplicht zijn ingeschreven worden ongeschikt verklaard indien zij:
a. een afwijking hebben, waarvan het herstel binnen een jaar, door de aard van de afwijking dan wel door onwilligheid van de ingeschrevene deze te laten behandelen, niet mogelijk wordt geacht;
b. geen afwijking hebben, doch hun lichamelijke of geestelijke gesteldheid niettemin doet verwachten dat zij niet zullen voldoen aan de eisen van de dienst dan wel niet bestand zullen zijn tegen de belasting van de dienst;
c. niet voldoen aan de eisen, gesteld in de bij dit landsbesluit horende bijlagen II en III .
2.
Onverminderd het bepaalde in artikel 4 is het bepaalde in het eerste lid mede van toe-passing op degenen die reeds als dienstplichtigen in werkelijke dienst zijn.
Artikel 4
Zij die in werkelijke dienst zijn of zijn geweest, kunnen, ondanks de aanwezigheid van een afwijking, door de inspecteur geneeskundige dienst van het betrokken deel van de krijgsmacht geschikt worden verklaard voor de dienst bij dat deel van de krijgsmacht, indien deze verwacht dat de afwijking hen niet zal verhinderen de dienst naar behoren te verrichten zonder de eigen gezondheid of die van anderen te schaden.
Artikel 5
Het Militair Keuringreglement (P.B. 1963, no. 98) wordt ingetrokken.
Artikel 6
[vervallen]
Artikel 7
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Publicatieblad waarin het is geplaatst.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit militair keuringsreglement BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht