Let op. Deze wet is vervallen op 13 december 2006. U leest nu de tekst die gold op 12 december 2006.

Besluit mobiele telecommunicatie ATF 1 en ATF 2

Uitgebreide informatie
Besluit mobiele telecommunicatie ATF 1 en ATF 2
De Minister van Verkeer en Waterstaat
Gelet op artikel 17 van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en op artikel IV, onderdeel B, zesde lid, onder b en c, van de Wet van 16 juni 1994, houdende wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de doorbreking van het exclusieve recht van de concessiehouder in hoofdzaak door middel van de invoering van een gelimiteerd vergunningenstelsel voor specifieke vormen van openbare mobiele telecommunicatie (mobiele telecommunicatie);
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet:
de Wet op de telecommunicatievoorzieningen;
b. Wet van 16 juni 1994:
de Wet van 16 juni 1994, houdende wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen , het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de doorbreking van het exclusieve recht van de concessiehouder in hoofdzaak door middel van de invoering van een gelimiteerd vergunningenstelsel voor specifieke vormen van openbare mobiele telecommunicatie (mobiele telecommunicatie);
c. minister:
de Minister van Verkeer en Waterstaat;
d. KPN:
Koninklijke PTT Nederland N.V.;
e. ATF 1:
de dienst met betrekking tot het directe transport van spraak met en tussen mobiele gebruikers die KPN op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanbiedt onder de naam ATF 1;
f. ATF 2:
de dienst met betrekking tot het directe transport van spraak met en tussen mobiele gebruikers die KPN op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanbiedt onder de naam ATF 2;
g. ATF 1 machtiginghouder:
KPN of een door haar aangewezen dochtermaatschappij, in de zin van artikel 24a, eerste en tweede lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, als houdster van de bij artikel IV, onderdeel B, eerste lid, van de Wet van 16 juni 1994 aan haar toegekende machtigingen voor ATF 1;
h. ATF 2 machtiginghouder:
KPN of een door haar aangewezen dochtermaatschappij, in de zin van artikel 24a, eerste en tweede lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, als houdster van de bij artikel IV, onderdeel B, eerste lid van de Wet van 16 juni 1994 aan haar toegekende machtigingen voor ATF 2.
Artikel 2
Het Besluit algemene richtlijnen telecommunicatie is niet van toepassing op ATF 1 en ATF 2.
1.
De in artikel IV, onderdeel B, zesde lid, onder c, van de Wet van 16 juni 1994 bedoelde radiofrequenties voor ATF 1 zijn de radiofrequenties, opgenomen in bijlage 1, behorende bij dit besluit.
2.
Voor het gebruik van deze frequenties gelden de lokaties en frequentiegebruikersparameters zoals aangegeven in bijlage 2, bij dit besluit.
1.
De AFT 1 machtiginghouder is gerechtigd frequenties, lokaties en frequentiegebruikersparameters, bedoeld in artikel 3, te wijzigen na toestemming van de minister.
2.
Ten behoeve van het verkrijgen van de in het eerste lid bedoelde toestemming geeft de ATF 1 machtiginghouder ten genoegen van de minister aan of de voorgenomen wijzigingen voldoen aan de voorwaarden betreffende het frequentiegebruik in grensgebieden, welke voortvloeien uit de Overeenkomst inzake de coördinatie van frequenties tussen 29.7 en 960 MHz (Wenen, 1993).
1.
De in artikel IV, onderdeel B, zesde lid, onder c, van de Wet van 16 juni 1994 bedoelde radiofrequenties voor ATF 2 zijn de radiofrequenties, opgenomen in bijlage 3, behorende bij dit besluit.
2.
Voor het gebruik van deze frequenties gelden de lokaties en frequentiegebruikersparameters zoals aangegeven in bijlage 4 dit besluit.
1.
De ATF 2 machtiginghouder is gerechtigd frequenties, lokaties en frequentiegebruikersparameters, bedoeld in artikel 5, te wijzigen na toestemming van de minister.
2.
Ten behoeve van het verkrijgen van de in het eerste lid bedoelde toestemming geeft de ATF 2 machtiginghouder ten genoegen van de minister aan of voorgenomen wijzigingen voldoen aan de voorwaarden betreffende het frequentiegebruik in grensgebieden, welke voortvloeien uit de Overeenkomst inzake het gebruik van frequentiebanden 451.3–455.74 MHz en 461.3–465.74 MHz (Darmstadt, 1983) en de Overeenkomst inzake de coördinatie van frequenties tussen 29.7 en 960 MHz (Wenen, 1993).
Artikel 7
De ATF 1 machtiginghouder en de ATF 2 machtiginghouder verstrekken de minister eenmaal per kwartaal een overzicht op diskette (3,5") van de in gebruik zijnde basisstations, waarbij voor elk station de gegevens worden verstrekt als aangegeven in bijlage 5 , behorende bij dit besluit, overeenkomstig het in deze bijlage opgenomen model.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1994.
Artikel 9
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit mobiele telecommunicatie ATF 1 en ATF 2.
Dit besluit zal, met uitzondering van de bijlagen 1, 2, 3 en 4 in Staatscourant worden geplaatst. Bijlagen 1, 2, 3 en 4 liggen ter inzage bij de Directie Voorlichting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1–6 te 's-Gravenhage en bij de Directie Operationele Zaken van de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post, Van Swietenlaan 27 te Groningen.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht