Let op. Deze wet is vervallen op 14 september 2007. U leest nu de tekst die gold op 13 september 2007.

Besluit nationaliteitsbewijs vissersvaartuigen

Uitgebreide informatie
Besluit van 19 juli 1974, houdende uitvoering van artikel 2, tweede lid, van de Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967 (Stb. 1973, 476)
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 20 juni 1974, No. J. 1210, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967 ( Stb. 1973. 476);
De Raad van State gehoord (advies van 3 juli 1974, No. 14);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van Landbouw en Visserij van 12 juli 1974, No. J. 1356, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder:
a. "wet": de Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967 ;
b. "document": het document bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet;
c. "vissersvaartuig": een vaartuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b , van de wet.
Artikel 2
Het document is van het als bijlage bij dit besluit gevoegd model.
Het document wordt gedrukt op wit papier.
Artikel 3
Bij de aanvrage ter verkrijging van een document moeten worden overgelegd:
a. enig bewijsstuk van eigendom van het vissersvaartuig, waarop de aanvrage betrekking heeft;
b. bescheiden waaruit blijkt dat het vaartuig voor ten minste twee derde gedeelte toebehoort aan één of meer natuurlijke personen of rechtspersonen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdelen a en b , van de Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967;
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit nationaliteitsbewijs vissersvaartuigen".
2.
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip, waarop de wet in werking treedt.
Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan een afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Porto Ercole, 19 juli 1974
De Minister van Landbouw en Visserij,
Uitgegeven de twintigste augustus 1974.
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht