Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2012.

Besluit natura-uitvaartverzekeraars BES

Uitgebreide informatie
Besluit natura-uitvaartverzekeraars BES
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet: Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES ;
b. natura-uitvaartverzekeraar: ieder die zijn bedrijf maakt van het voor eigen rekening sluiten van overeenkomsten van verzekering tot het doen van uitkeringen in natura in verband met het overlijden van de mens, met inbegrip van het afwikkelen van de betrokken overeenkomsten, ook al wordt met de bedrijfsuitoefening het maken van winst niet beoogd.
1.
Iedere natura-uitvaartverzekeraar, meldt zich binnen een maand nadat het aantal van tweehonderd verzekerden is bereikt bij de Bank aan.
2.
De aanmelding bedoeld in het eerste lid geschiedt binnen een maand nadat het aantal van tweehonderd verzekerden is bereikt.
1.
De Bank stelt het model van het aanmeldingsformulier vast.
2.
Bij de aanmelding legt de natura-uitvaartverzekeraar over:
a. een afschrift van zijn akte van oprichting;
b. een exemplaar van zijn statuten en reglementen;
c. een opgave van de namen en adressen van zijn bestuurders en van degenen die belast zijn met het toezicht op het bestuur indien statutair in zodanig toezicht is voorzien; en
d. zijn polisvoorwaarden, tarieven en technische grondslagen voor de berekening van zijn tarieven; en
e. zijn balans en winst- en verliesrekening over elk der laatste twee boekjaren of, indien sedert de oprichting nog geen twee boekjaren zijn verstreken, zijn balans en winst- en verliesrekening over het afgelopen boekjaar.
1.
Een natura-uitvaartverzekeraar als bedoeld in Artikel 2, eerste lid, dient bij de Bank de door deze te bepalen financiƫle gegevens in op de door de Bank voor te schrijven wijze en binnen de door de Bank vast te stellen termijn.
2.
De verzekeraar verstrekt voorts aan de Bank binnen de door deze te bepalen termijn de inlichtingen die de Bank redelijkerwijs mocht verlangen teneinde een duidelijk inzicht te verkrijgen in het door de verzekeraar gevoerde beheer.
Artikel 5
De Bank is bevoegd bij een ieder van wie zij vermoedt dat dit besluit op hem van toepassing is, alle inlichtingen in te winnen die redelijkerwijze nodig kunnen worden geacht om zulks te beoordelen.
1.
De Bank is bevoegd inzage te nemen of door personen, door haar bij uitdrukkelijke en bijzondere volmacht aangewezen, te doen nemen van de boeken en zakelijke bescheiden van een natura-uitvaartverzekeraar als bedoeld in Artikel 2, eerste lid.
2.
De natura-uitvaartverzekeraar is verplicht zijn boeken en zakelijke bescheiden over te leggen, wanneer de Bank of door deze overeenkomstig het eerste lid aangewezen personen daarom vragen.
1.
Een natura-uitvaartverzekeraar als bedoeld in Artikel 2, eerste lid, legt een authentiek afschrift van elke wijziging van zijn statuten en een door zijn bestuur gewaarmerkt afschrift van elke wijziging van zijn reglementen aan de Bank over en brengt elke wijziging in de samenstelling van zijn bestuur of zijn toezichthoudende orgaan ter kennis van de Bank, een en ander binnen veertien dagen na de totstandkoming van de wijziging.
2.
De natura-uitvaartverzekeraar doet van elke wijziging van zijn polis-voorwaarden, tarieven en technische grondslagen voor de berekening van zijn tarieven binnen veertien dagen na de totstandkoming daarvan opgave aan de Bank.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit natura-uitvaartverzekeraars BES.
Artikel 10
[vervallen]
Artikel 11
[vervallen]
Artikel 12
[vervallen]
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht