Besluit van den 30 sten Juli 1822, waarbij ten behoeve van de lands drukkerij het regt voorbehouden wordt, tot den druk en de uitsluitende uitgave van het Staatsblad en het Journal officiel
Wij verklaren bij dezen, ten behoeve der lands drukkerij, te reserveren het regt tot den druk en tot de uitsluitende, zoo gezamenlijke als afzonderlijke, uitgave van het Staatsblad en het Journal officiel, behoudens dat het aan elk en een iegelijk zal vrijstaan om de daarin voorkomende wetten, reglementen, besluiten enz., in dagbladen, nieuwspapieren en andere periodieke geschriften, mitsgaders in werken, de geschied- en staatkunde van het Rijk betreffende, overtenemen.
Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.
Gezien Ons besluit van den 2 den Julij 1822 (staatsblad n o . 16);
Hebben besloten en besluiten :
Onze Ministers van binnenlandsche zaken en waterstaat en van justitie zijn belast met de executie van dit besluit, hetwelk in het staatsblad geplaatst zal worden.
Gegeven op
het Loo, den 30sten Juli des jaars 1822, het negende Onzer regering.
Van wege den Koning,
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht