Besluit van de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport, van 25 juni 2015, nr. ILT- 2015/46345, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit woningcorporaties (Besluit ondermandaat Autoriteit woningcorporaties)
De inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport,
Gelet op artikel 8, eerste en tweede lid, van het Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de directeur: de directeur van de ILT/Autoriteit woningcorporaties, bedoeld in de bij het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2015 behorende bijlage ;
b. de hoofden: de hoofden van de Afdeling Vergunningen, Analyse en Ontwikkeling, van de Afdeling Toezicht Woningcorporaties-I en van de Afdeling Toezicht Woningcorporaties-II, bedoeld in de bij het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2015 behorende bijlage ;
c. de inspecteurs: de inspecteurs van de Afdeling Vergunningen, Analyse en Ontwikkeling, van de Afdeling Toezicht Woningcorporaties-I en van de Afdeling Toezicht Woningcorporaties-II, bedoeld in de bij het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2015 behorende bijlage .
1.
Aan de directeur, afdelingshoofden en inspecteurs worden, voor zover het behoort tot hun taken, de aan de inspecteur-generaal verleende bevoegdheden in ondermandaat verleend.
2.
Het ondermandaat, bedoeld in het eerste lid, omvat niet het vaststellen, wijzigen of intrekken van beleidsregels.
1.
Een op grond van dit besluit verleend ondermandaat omvat mede de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar.
2.
In afwijking van het eerste lid wordt de beslissing op bezwaar niet in ondermandaat genomen door degene die:
a. het besluit waartegen het bezwaar is gericht, heeft genomen; of
b. in hiërarchische verhoudingen ressorteert onder degene die het besluit heeft genomen waartegen het bezwaar zich richt.
3.
Aan de daartoe door de inspecteur-generaal aangewezen functionarissen van het team Juridische Zaken, genoemd in de bijlage bij het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2015 , wordt ondermandaat verleend voor het behandelen van beroepschriften en het voeren van procedures bij de rechter over de in het eerste lid bedoelde besluiten.
Artikel 4
In afwijking van artikel 2 wordt ondermandaat van personele aangelegenheden slechts verleend aan de directeur en de afdelingshoofden.
Artikel 5
Voor toepassing van dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt met de verlening van ondermandaat gelijkgesteld de verlening van:
a. volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen;en
b. machtiging om in naam van een bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke handeling zijn.
1.
Volmacht tot het aangaan van financiële verplichtingen wordt verleend aan de directeur.
2.
Volmacht tot het aangaan van financiële verplichtingen met een waarde van ten hoogste € 15.000 excl. BTW wordt verleend aan de afdelingshoofden.
3.
De in dit artikel bedoelde functionarissen maken van de aan hen verleende volmacht slechts gebruik voor zover het aangelegenheden betreft die tot hun werkterrein behoren.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat Autoriteit woningcorporaties.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht