Besluit van de directie van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants houdende regels inzake ondermandaat en machtiging (Besluit ondermandaat en machtiging directie NBA)
De directie van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op het Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA;
Besluit als volgt:
Artikel 1
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
directie: de directie, bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de wet ;
wet: de Wet op het accountantsberoep .
Artikel 2
De directie verleent ondermandaat en machtiging aan het hoofd financiële administratie om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van het bepaalde in artikel 31 van de wet.
1.
De directie verleent ondermandaat en machtiging aan het hoofd regelgeving om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van het bepaalde in artikel 38 van de wet , met uitzondering van het besluit waarin de weigeringsgrond, bedoeld in artikel 39, eerste lid, onder e, van de wet , aan de orde is.
2.
De directie verleent ondermandaat en machtiging aan het hoofd regelgeving om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van het bepaalde in artikel 43 van de wet .
Artikel 4
De directie verleent ondermandaat en machtiging aan het hoofd regelgeving om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur .
Artikel 5
De directie verleent ondermandaat en machtiging aan het hoofd regelgeving om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van het bepaalde in artikel 11 van de Verordening accountantsorganisaties.
Artikel 6
De directie verleent ondermandaat aan het hoofd educatie en praktijkopleidingen om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van het bepaalde in artikel 6, derde lid, van de Verordening op de praktijkopleidingen.
Artikel 7
De directie verleent ondermandaat en machtiging aan het hoofd regelgeving om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van de bevoegdheden of taken van de Nadere voorschriften permanente educatie en de Beleidsregel permanente educatie , met uitzondering van het bepaalde in artikel 3 van die nadere voorschriften.
Artikel 8
De directie verleent ondermandaat en machtiging aan het hoofd financiële administratie om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van de bevoegdheden of taken van het bepaalde in artikel 30, eerste lid, van de wet en de artikelen 3, 8, 9 en 10 van de Algemene contributieverordening.
Artikel 9
De directie verleent ondermandaat en machtiging aan het hoofd financiële administratie om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van de bevoegdheden of taken van het bepaalde in artikel 30, tweede lid, van de Wet en de artikelen 3 en 6 van de Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen.
Artikel 10
De directie verleent ondermandaat en machtiging aan het hoofd educatie en praktijkopleidingen om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van de bevoegdheden of taken van de Verordening examen Nederlands recht en gedrags- en beroepsregels en de Verordening examengelden Nederlands recht en gedrags- en beroepsregels .
Artikel 11
Het krachtens ondermandaat of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:
Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,
namens deze, de directie,
namens deze:
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
Artikel 12
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.
Artikel 13
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat en machtiging directie NBA.
Amsterdam, 8 oktober 2013
Algemeen directeur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht