1.
Aan de hoofden wordt, ieder voor zich, ondermandaat volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op hun werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 25.000 per verplichting niet te boven gaat.
2.
Aan de hoofden wordt voorts, ieder voor zich, tevens ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor de volgende P&O-aangelegenheden:
a. het verlenen van vakantie, kort buitengewoon verlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof;
b. het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen en buiten de Europese Unie.
3.
In uitzondering op het eerste en tweede lid geldt het ondermandaat, de volmacht en machtiging niet voor aangelegenheden:
a. ten aanzien waarvan de directeur-hoofdinspecteur in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld, of
b. die door een hoofd aan de directeur-hoofdinspecteur ter afhandeling worden voorgelegd, tenzij zij naar het oordeel van de directeur-hoofdinspecteur door een ander hoofd moeten worden behandeld.
1.
Aan het hoofd van de afdeling Innovatie van de hoofdafdeling Spectrummanagement, het hoofd van de afdeling Media van de hoofdafdeling Spectrummanagement, het hoofd van de afdeling Netwerken van de hoofdafdeling Spectrummanagement, het hoofd van de afdeling Veiligheid van de hoofdafdeling Spectrummanagement en het hoofd van de afdeling Markttoegang van de hoofdafdeling Spectrummanagement wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 5.000 per verplichting niet te boven gaat.
2.
In uitzondering op het eerste lid geldt het ondermandaat, de volmacht en machtiging niet voor aangelegenheden:
a. ten aanzien waarvan de directeur-hoofdinspecteur in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld, of
b. die door een functionaris als bedoeld in het eerste lid aan de directeur-hoofdinspecteur of aan het hoofd van de hoofdafdeling Spectrummanagement ter afhandeling worden voorgelegd.
1.
Aan het hoofd van de afdeling Toezichtsbeleid en Sancties van de hoofdafdeling Toezicht, het hoofd van de afdeling Markttoezicht van de hoofdafdeling Toezicht, het hoofd van de afdeling Veiligheid van de hoofdafdeling Toezicht, het hoofd van de afdeling Media en Netwerken van de hoofdafdeling Toezicht en het hoofd van de afdeling Monitoring en Analyse centrum van de hoofdafdeling Toezicht wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 5.000 per verplichting niet te boven gaat.
2.
In uitzondering op het eerste lid geldt het ondermandaat, de volmacht en de machtiging niet voor aangelegenheden:
a. ten aanzien waarvan de directeur-hoofdinspecteur in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld, of
b. die door een functionaris als bedoeld in het eerste lid aan de directeur-hoofdinspecteur of aan het hoofd van de hoofdafdeling Toezicht ter afhandeling worden voorgelegd.
Artikel 5
Aan het hoofd van de hoofdafdeling Juridische Zaken wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:
a. het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep;
b. het behandelen van en het beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur .
Artikel 6
Aan het hoofd van de stafafdeling Bedrijfsvoering wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:
a. het aangaan van verplichtingen inzake de opleiding van personeel overeenkomstig de door het hoofd van dienst daartoe vastgestelde opleidingsplan;
b. het besluiten op verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan voor de opleiding van personeel;
c. het aangaan van verplichtingen inzake het inhuren van tijdelijk personeel binnen het door het hoofd van dienst daartoe vastgesteld jaarbudget;
d. het besluiten op verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan voor het inhuren van tijdelijk personeel.
Artikel 7
Aan het hoofd van de clusters Facilitair management, Informatiemanagement en Inkoop van de stafafdeling Bedrijfsvoering en aan het plaatsvervangend hoofd van de stafafdeling Bedrijfsvoering wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 5.000 per verplichting niet te boven gaat.
Artikel 8
Aan de coördinator Caribisch Nederland wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
- § 2. Taakverdeling
+ § 3. Vervanging
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht