Besluit van de loco secretaris-generaal van 5 januari 2015, nr. 14209705, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Europese en Internationale Zaken van de dienst loco-secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken 2015 (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Europese en Internationale Zaken van de dienst loco-secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken 2015)
De loco secretaris-generaal,
Gelet op artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de loco secretaris-generaal: de loco secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken, tevens de directeur van de directie Algemene Economische Politiek en tevens chief economist van het Ministerie van Economische Zaken;
b. de directeur: de directeur Europese en Internationale Zaken;
c. de MT-leden: de leden van het managementteam van de directie Europese en Internationale Zaken van de dienst loco secretaris-generaal;
d. het MT-DEIZ: het collectief van de onder b en c bedoelde functionarissen;
e. het bedrag: het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).
Artikel 2
Aan de loco secretaris-generaal is voorbehouden: het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende de volgende aangelegenheden:
a. onderwerpen waarover binnen het MT-DEIZ geen overeenstemming bestaat;
b. aangelegenheden:
1°. ten aanzien waarvan de loco secretaris-generaal in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld, of
2°. die door een lid van het MT-DEIZ aan de loco secretaris-generaal ter afhandeling worden voorgelegd.
1.
Aan de directeur wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 1.000.000 per verplichting niet te boven gaat.
2.
Aan de directeur wordt tevens voor de onder hem ressorterende medewerkers ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:
a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;
b. zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof;
c. het accorderen van P-Direkt aanvragen;
d. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;
e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen en buiten de Europese Unie.
1.
Aan de MT-leden wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 50.000 per verplichting niet te boven gaat.
2.
Aan de MT-leden wordt tevens, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:
a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;
b. zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof;
c. het accorderen van P-Direkt aanvragen;
d. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;
e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen de Europese Unie.
1.
De uit dit besluit voor de directeur voortvloeiende bevoegdheden gaan bij zijn afwezigheid over op zijn plaatsvervanger.
2.
De uit dit besluit voor een MT-lid voortvloeiende bevoegdheden gaan bij zijn afwezigheid over op een ander MT-lid.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Europese en Internationale Zaken van de dienst loco-secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken 2015.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 5 januari 2015
loco secretaris-generaal
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Taakverdeling
+ § 3. Vervanging
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht